OBAVIJEST O ZAVRŠETKU OGLASA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK U ODJELU STRUČNIH POSLOVA

Kandidate/kinje koji su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme, objavljen 25. travnja 2019. godine za radno mjesto stručnog suradnika u Odjelu stručnih poslova, obavještavamo da je postupak izbora povodom navedenog Oglasa završen.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje

                      u Javnoj ustanovi „MCDR Vukovar“

 

U Vukovaru 19. kolovoza 2019. godine.
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA U ODJELU STRUČNIH POSLOVA (kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju)

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 25. travnja 2019. godine, za radno mjesto: stručni suradnik u Odjelu stručnih poslova

provest će

 STRUKTURIRANI INTERVJU  

s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju

te su o tome obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način)

dana 27. lipnja 2019. godine (četvrtak)

s početkom u 10:00 sati.

a sve u prostorijama Upravne zgrade

Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar.

 

              Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 19. lipnja 2019. godine.
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto: stručni suradnik u Odjelu stručnih poslova (radno mjesto IV.4.)

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 25. travnja 2019. godine, za radno mjesto: stručni suradnik u Odjelu stručnih poslova poziva kandidate koji su primili obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) o pravovremenoj, potpunoj i urednoj prijavi, te koji ispunjavaju formalne uvjete da dođu na:

PISANO TESTIRANJE

dana 3. lipnja 2019. (ponedjeljak) u 10.00 sati

u dvorani 1 Hostela Dubrovnik

u JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

 

Literatura za pisano testiranje:

 1. Nazor, Ante, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990 – ih (Republika Hrvatska i Domovinski rat: pregled političkih i vojnih događaja 1990., 1991. – 1995./1998.), Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2011.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

oglasa za zapošljavanje u JU „MCDR Vukovar“

 

U Vukovaru, 27. svibnja 2019. godine.
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE, za radno mjesto: stručni suradnik u Odjelu stručnih poslova (radno mjesto IV.4.)

Kandidati koji su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ objavljenog dana 25. travnja 2019. godine za radno mjesto: stručni suradnik u Odjelu stručnih poslova, a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu zadovoljili formalne uvjete tražene natječajem, ujedno su obavješteni da mogu dana

30. svibnja 2019. godine (četvrtak), u vremenu od 9.00 do 11.00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti točnu informaciju o razlozima zbog kojih ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

oglasa za zapošljavanje u JU „MCDR Vukovar“

 

 

U Vukovaru, 27. svibnja 2019. godine.
OBRAZAC PRIJAVE

[button size=” style=” text=’OBRAZAC PRIJAVE – PREUZMI OVDJE’ icon=” icon_color=” link=’https://www.mcdrvu.hr/wp-content/uploads/2019/04/Obrazac-prijave.docx’ target=’_self’ color=” hover_color=” border_color=” hover_border_color=” background_color=” hover_background_color=” font_style=” font_weight=” text_align=” margin=”]
OGLAS za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-19-12-13

Vukovar, 23. travnja 2019. godine

Na temelju članka 7.  Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar–UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine, Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-02-5 od 15. lipnja 2018. godine,  Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” (dalje: Javna ustanova) raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce

na određeno vrijeme

 radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:

 1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA
 • stručni suradnik – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, zamjena do povratka radnice (broj radnog mjesta IV. 4.)

 

Stručni uvjeti :

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pedagogije ili povijesti
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove: osmišljava obrazovni plan i program za potrebe dvodnevnog posjeta učenika osmih razreda, osmišljava formu prezentacije spomenutog obrazovnog plana i programa te predlaže metodološka rješenja za njegovu provedbu, osmišljava obrazovne materijale za potrebe svih obrazovnih i promidžbenih projekata u sklopu Javne ustanove, prezentira spomenuti plan i program u sklopu posjeta učenika osmih razreda, razrađuje prezentaciju povijesne građe na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove u sadržajnom i metodološkom smislu, obučava djelatnike/vodiče na pojedinačnim punktovima za prezentaciju građe sukladno programu Javne ustanove, sudjeluje u osmišljavanju i organiziranju stalnih postava i pratećih materijala, u samoj Javnoj ustanovi i na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove, radi kao vodič kroz stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove, te na ostalim lokalitetima,  surađuje s djelatnicima koji rade na posebnim projektima, surađuje s Odjelom potpore i marketinga na poslovima vezanim uz promidžbene materijale, sadržaj web-stranice i druge marketinške i PR-aktivnosti, izrađuje anketne listiće, provodi ankete među posjetiteljima i izvješćuje o manjkavostima/prednostima u radu, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

U obrascu prijave na oglas, koji se može naći na službenoj internetskoj stranici https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji – Obrazac prijave), potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa), te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na oglas za zapošljavanje potrebno je vlastoručno potpisati.

[button size=” style=” text=’PREUZMI OBRAZAC PRIJAVE’ icon=” icon_color=” link=’https://www.mcdrvu.hr/wp-content/uploads/2019/04/Obrazac-prijave.docx’ target=’_self’ color=” hover_color=” border_color=” hover_border_color=” background_color=” hover_background_color=” font_style=” font_weight=” text_align=” margin=”]

Uz obrazac prijave na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice odnosno elektronički zapis istih),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu  na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa i dr.),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom “Za oglas – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, odnosno objave oglasa na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (25. travnja 2019. godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas za zapošljavanje.

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve ostale dokaze sukladno članku 103. Zakona.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuju na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora s Povjerenstvom (intervju).

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu pisanog testiranja objavom obavijesti na internetskoj stranici Javne ustanove (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na provjeri, pristupaju razgovoru sa Stručnim Povjerenstvom.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će bit obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

Javna ustanova

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO: RUKOVODITELJ ODJELA POTPORE I MARKETINGA

Kandidat/kinje koji/e su dana 19. travnja 2019. godine primili obavijest putem elektroničke pošte o završetku natječaja za radno mjesto: rukovoditelj Odjela potpore i marketinga, broj radnog mjesta III.1., (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme), obavještavamo da mogu dana

24. travnja 2019. godine (srijeda), u vremenu od 9:00 do 11:00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti sve informacije o rezultatima Oglasa, odnosno pitati što ih zanima.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“

 

 

U Vukovaru, 19. travnja 2019. godine.
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA ZA RADNO MJESTO RUKOVODITELJA ODJELA POTPORE I MARKETINGA (kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju)

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,  objavljenog dana 7. ožujka 2019. godine za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga

 

provest će

 

STRUKTURIRANI INTERVJU  

s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju

te su o tome obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način)

dana 5. travnja 2019. godine (petak)

s početkom u 14:00 sati. 

 

a sve u prostorijama Upravne zgrade

Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar. 

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“

 

 

U Vukovaru, 3. travnja 2019. godine.
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU ZADOVOLJILI PISANU PROVJERU ZNANJA za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga (radno mjesto III.1.)

Kandidati/kinje koji/e su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ objavljenog dana 7. ožujka 2019. godine, za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga (radno mjesto III.1.), a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu ostvarili dovoljan broj bodova na pisanoj provjeri znanja, ujedno su obavješteni da mogu dana

5. travnja 2019. godine (petak), u vremenu od 9:00 do 11:00 sati

u prostorijama Upravne zgrade Javne ustanove

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti točnu informaciju o vrednovanju pismenog ispita, odnosno pitati što ih zanima.

 

         Stručno povjerenstvo za provedbu

         oglasa za zapošljavanje

         JU „MCDR Vukovar“

 

U Vukovaru 3. travnja 2019.
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje objavljenog 7. ožujka 2019. godine za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,  objavljenog dana 7. ožujka 2019. godine za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga, poziva kandidate koji su primili obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) o pravovremenoj, potpunoj i urednoj prijavi, te koji ispunjavaju formalne uvjete da dođu na:

PISANO TESTIRANJE

dana 2. travnja 2019. (utorak) u 10.00 sati

u dvoranu Hostela Dubrovnik

u JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

Literatura za pisano testiranje:

 1. Meler, Marcel, Osnove marketinga, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2005.

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA ZA ZAPOŠLJAVANJE za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme), objavljenog 7. ožujka 2019. godine

Kandidati koji su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 7. ožujka 2019. godine za radno mjesto rukovoditelja Odjela potpore i marketinga, a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu zadovoljili formalne uvjete tražene natječajem, ujedno su obavješteni da mogu dana

 1. travnja 2019. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9.00 do 11.00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijarovića 60, Vukovar

 

dobiti točnu informaciju o razlozima zbog kojih ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“
POZIV NA STRUKTURIRANI INTERVJU KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: STRUČNI REFERENT U ODJELU STRUČNIH POSLOVA

JAVNA USTANOVA
„MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“

Stručno povjerenstvo
za provedbu Javnog poziva za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa

u Javnu ustanovu
„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

objavljenog dana 18. veljače
2019. godine za radno mjesto:

ODJEL STRUČNIH POSLOVA

 1. stručni referent – 1
  polaznik/ca, broj radnog mjesta IV.8.

POZIVA NA
STRUKTURIRANI INTERVJU

kandidate koji su podnijeli
pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te zadovoljavaju formalne uvjete iz
Javnog poziva, a o tome su obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na
drugi odgovarajući način).

Intervju će se održati
dana 13. ožujka 2019. godine (srijeda) s početkom u 11 sati u Upravnoj zgradi
Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, Ive Tijardovića
60, Vukovar.

Za kandidate koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su povukli prijavu. U Vukovaru, 8. ožujka 2019. godine.

U Vukovaru, 8. ožujka
2019. godine.
OBAVIJEST O NEISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA KANDIDATIMA/KINJAMA KOJI/E SU APLICIRALI NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: STRUČNI REFERENT U ODJELU STRUČNIH POSLOVA

OBAVIJEST

Kandidati/kinje koji/e su aplicirali
svojim prijavama na Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnu ustanovu „Memorijalni centar
Domovinskog rata Vukovar“ objavljenog dana 18. veljače 2019. godine, a primili
su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi  odgovarajući način)
da nisu zadovoljili formalne uvjete tražene natječajem, ujedno su obavješteni
da mogu dana

12. ožujka 2019. godine (utorak), u vremenu od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti točnu informaciju o razlozima zbog kojih ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka

prijma osoba na stručno osposobljavanje

JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 8. ožujka 2019. godine.
OBRAZAC PRIJAVE objavljen 07. ožujka 2019

OBRAZAC PRIJAVE za Oglas za zapošljavanje u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljen 07. ožujka 2019., možete preuzeti u PDF formatu klikom na gumb dolje.
O G L A S za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme u Odjelu potpore i marketinga

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-19-12-5

Vukovar, 6. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 7.  Pravilnika
o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR
Vukovar–UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine (dalje: Javna ustanova), Odluke Upravnog vijeća,
BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-19-02-7 od 25. veljače 2019. godine uz Suglasnost
nadležnog tijela, KLASA: 022-06/19-04/2, URBROJ: 522-02/1-1-19-2 od 20. veljače
2019. godine,  Javna ustanova raspisuje

O G L A S

za
zapošljavanje 1 zaposlenika/ce

na
neodređeno vrijeme

radi popunjavanja
sljedećeg radnog mjesta:

 1. ODJEL POTPORE I
  MARKETINGA


rukovoditelj odjela
– 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme(broj radnog mjesta
III. 1.)

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
  diplomski stručni studij ekonomije
 • 4 godine radnog iskustva u struci

Rukovoditelj Odjela potpore i
marketinga: planira iorganizira rad djelatnosti,
utvrđuje i kreira poslovnu politiku Javne ustanove u dijelu poslova
vezanih uz marketing, prati
provedbu procesa rada u ustrojstvenoj jedinici, organizira svakodnevni proces rada prema raspoloživim
kapacitetima, uključujući i dežurstva, uključuje
se u projekte vezane za ustrojstvenu jedinicu ili Javnu ustanovu, provodi studentsku praksu,
mentorstvo, vježbe, sudjeluje u
radu tijela Javne ustanove u koje ih svojim odlukama imenuje ravnatelj, kao i
komisija i druga tijela, sudjeluje
u izradi planova, programa i izvješća vezanih za ustrojstvenu jedinicu, sudjeluje u odabiru sredstava,
materijala i opreme u svrhu realizacije rada, izrađuje rasporede rada svoje ustrojstvene jedinice te kontrolira
evidenciju prisutnosti rada radnika na radnome mjestu, nadzire poslove vezane za nabavu potreba unutar svoje
ustrojstvene jedinice i za svoj rad neposredno je odgovoran ravnatelju.

Na
oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U Obrascu prijave na oglas, koji se može naći na službenoj internetskoj stranici https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji – Obrazac prijave) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa) te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj potrebno je vlastoručno
potpisati.

Uz obrazac prijave na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom
  državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice
  odnosno elektronički zapis istih),
 • dokaz o odgovarajućem
  stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu  na odgovarajućim poslovima (elektronički
  zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju
  radnog odnosa i sl.),
 • uvjerenje nadležnog
  suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6
  mjeseci)

Dokazi
se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će
se izvornik.

Potpunom
prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta
podnose se na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32
001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom “Za oglas – ne otvarati”,
u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u
Večernjem listu, odnosno objave oglasa na oglasnoj ploči i internetskoj stranici
Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavnje  (7. ožujka 2019. godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu
ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na
oglas za zapošljavanje.

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima
ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu.

Kandidat/kinja
koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih
i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj
157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te
ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja
koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba
priložiti i sve ostale dokaze sukladno 
članku 103. Zakona.

Kandidat/kinja
koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih
i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je
vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kinja
koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,
uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno
povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje
popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz
oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s liste
upućuju na testiranje.

Testiranje
se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja)
i razgovora s Povjerenstvom (intervju).

Kandidati/kinje
bit će obaviješteni/e o terminu pisanog testiranja objavom obavijesti na internetskoj
stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
(www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na
provjeri, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom.     Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja
nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i

više se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima izbora
kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o
izboru.

Ako
se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i
objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u
daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom
poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

Javna ustanova

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“