JAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-19-12-1

Vukovar, 15. veljače 2019. godine

 Na temelju članka 29. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

za sljedeće radno mjesto:

ODJEL STRUČNIH POSLOVA

              stručni referent   – 1 polaznik/ca,

(broj radnog mjesta IV. 8.)

               Uvjet:

 • završena gimnazija, ekonomska, srednja strukovna ili tehnička škola

Stručni referent (polaznik) obavljat će sljedeće poslove: sudjeluje pri organizaciji i koordinaciji poslova vezanih za dolazak učenika osmih razreda u realizaciji programa obveznog posjeta i usklađuje ih s dolascima ostalih grupa posjetitelja, sudjeluje u dočekivanju grupa posjetitelja i u suradnji s nastavnim osobljem škola brine o realizaciji razgledavanja objekata kojima upravlja Javna ustanova, vodi brigu da se svi objekti kojima upravlja Javna ustanova ne oštećuju i upotrebljavaju na siguran način, pomaže pri izradi izvješća o broju posjetitelja, izvršenju programa razgledavanja, prijavljuje oštećenja na objektima i predlaže poduzimanje mjera radi uklanjanja istih, sudjeluje u radu  kao vodič kroz stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove, te na ostalim lokalitetima, sudjeluje u obavljanju operativnih poslova u vođenju i praćenju posjetitelja, sudjeluje pri evidentiranju, sukladno pravilima struke i tehničkim mogućnostima događaja u ustanovi, sudjeluje u promidžbi i informiranju javnosti o radu ustanove sukladno nalogu ravnatelja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12 , 16/17 i 118/18) i mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Popis prijavljenih kandidata/kinja Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa pozvat će kandidate/kinje na razgovor  (strukturirani intervju).

Kandidati/tkinje će biti obaviješteni/e o terminu i mjestu održavanja strukturiranog intervjua objavom obavijesti na internetskoj stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ najmanje 5 dana prije, te  putem e-pošte ili telefonom.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva odluku o izboru kandidata/kinje donosi ravnatelj Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinja, te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bit će poslani samo izabranom kandidatu/kinji.

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Ako se na Javni poziv prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, obustavit će se postupak po ovom Javnom pozivu.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e-pošte), te naziv odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja  (preslika svjedodžbe)
 3. dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

kandidati/kinje koji imaju evidentirano radno iskustvo mogu priložiti i potvrdu poslodavca ili presliku ugovora o radu  iz kojih će biti vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice)
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sa svim traženim prilozima na adresu:

 Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ pp 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom:

„Ne otvaraj – Javni poziv“

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na internetskoj stranici (www.mcdrvu.hr) i oglasnoj ploči Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“.

Javna ustanova

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 
OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA za radna mjesta: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva i radnik na uređenju unutarnjeg i vanjskog prostora u Odjelu za tehničke poslove i održavanje

Kandidat/kinje koji/e su dana 27. prosinca 2018. godine primili obavijest putem elektroničke pošte o završetku natječaja iz Oglasa za zapošljavanje 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme (objavljenog 24. rujna 2018.), obavještavamo da mogu da

31. prosinca 2018. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9:00 do 11:00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti sve informacije o rezultatima Oglasa, odnosno pitati što ih zanima.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“
OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove

Kandidat/kinje koji/e su dana 27. prosinca 2018. godine primili obavijest putem elektroničke pošte o završetku natječaja iz Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme (objavljenog 24. listopada 2018.), obavještavamo da mogu dana

31. prosinca 2018. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9:00 do 11:00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti sve informacije o rezultatima Oglasa, odnosno pitati što ih zanima.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 24. listopada 2018. godine

provest će

s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju

te su o tome obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način)

strukturirani intervju 

dana 7. prosinca 2018. godine (petak) u 15,00 sati

a sve u prostorijama Upravne zgrade

Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar.

 Stručno povjerenstvo za provedbu

          oglasa za zapošljavanje

            JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 5. prosinca 2018. godine.
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU ZADOVOLJILI PISANU PROVJERU ZNANJA za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove (radno mjesto II.5.)

Kandidati/kinje koji/e su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ objavljenog dana 24. listopada 2018. godine, za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove (radno mjesto II.5.), a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu ostvarili dovoljan broj bodova na pisanoj provjeri znanja, ujedno su obavješteni da mogu dana

7. prosinca 2018. godine (petak), u vremenu od 9:00 do 12:00 sati

u prostorijama Upravne zgrade Javne ustanove

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti točnu informaciju o vrednovanju pismenog ispita, odnosno pitati što ih zanima.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu

        oglasa za zapošljavanje

          JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 5. prosinca 2018.
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA ZA ZAPOŠLJAVANJE OBJAVLJENOG 24. listopada 2018. godine za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove (1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme)

Kandidati koji su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 24. listopada 2018. za radno mjesto viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove godine, a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu zadovoljili formalne uvjete tražene natječajem, ujedno su obavješteni da mogu dana

27. studenoga 2018. godine (utorak), u vremenu od 9.00 do 12.00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijarovića 60, Vukovar

dobiti točnu informaciju o razlozima zbog kojih ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu

         oglasa za zapošljavanje

           JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 22. studenoga 2018. godine.
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje objavljenog 24. listopada 2018. godine za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,  objavljenog dana 24. listopada 2018. godine za radno mjesto: viši stručni referent u Odjelu za ekonomske i pravne poslove, poziva kandidate koji su primili obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) o pravovremenoj, potpunoj i urednoj prijavi, te koji ispunjavaju formalne uvjete da dođu na:

PISANO TESTIRANJE

dana 28. studenoga 2018. (srijeda) u 9,00 sati

u dvoranu Hostela Dubrovnik

u JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

 

 

Literatura za pisano testiranje:

 1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (pročišćeni tekst – NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
 2. Zakon o javnoj nabavi, NN 120/16

 

Stručno povjerenstvo za provedbu

        oglasa za zapošljavanj

         JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 22. studenoga 2018. godine

 
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA za radna mjesta: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva i radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora u Odjelu tehničkih poslova i održavanja

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 3 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 24. rujna 2018. godine

provest će

strukturirani intervju 

dana 16. studenoga 2018. godine (petak)  

prema sljedećem rasporedu:

 • od 13,00 sati – kandidati za radno mjesto: radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora u Odjelu tehničkih poslova i održavanja
 • od 14,00 odnosno 15,00 sati – kandidati za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva

 

a sve u prostorijama Upravne zgrade

Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 13. studenoga 2018. godine.
OBAVIJEST O ODGODI TERMINA ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA

Odgađa se strukturirani intervju predviđen za 9. studenoga 2018. godine s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju te su o tome obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) za radna mjesta:

 • recepcioner u Odjelu ugostiteljstva i
 • radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora u Odjelu tehničkih poslova i održavanja.

 

Kandidati će o novom terminu biti pravodobno obaviješteni.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu

          oglasa za zapošljavanje

            JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 8. studenoga 2018. godine.
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG INTERVJUA za radna mjesta: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva; radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora u Odjelu tehničkih poslova i održavanja

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 3 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 24. rujna 2018. godine

provest će

s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju

te su o tome obaviješteni putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način)

strukturirani intervju 

dana 9. studenoga 2018. godine (petak)  

prema sljedećem rasporedu:

 • od 14,00 sati – kandidati za radno mjesto: radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora u Odjelu tehničkih poslova i održavanja
 • od 15,00 odnosno 16,00 sati – kandidati za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva

a sve u prostorijama Upravne zgrade

Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijardovića 60, Vukovar.

Stručno povjerenstvo za provedbu

          oglasa za zapošljavanje

             JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru, 6. studenoga 2018. godine.
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU ZADOVOLJILI PISANU PROVJERU ZNANJA za mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (radno mjesto VI.6.)

Kandidati/kinje koji/e su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ objavljenog dana 24. rujna 2018. godine, za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (radno mjesto VI.6.), a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu ostvarili dovoljan broj bodova na pisanoj provjeri znanja, ujedno su obaviješteni da mogu dana

8. studenoga 2018. godine (četvrtak), u vremenu od 9:00 do 12:00 sati

u prostorijama Upravne zgrade Javne ustanove

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Ive Tijardovića 60, Vukovar

dobiti točnu informaciju o vrednovanju pismenog ispita, odnosno pitati što ih zanima.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu

        oglasa za zapošljavanje

         JU „MCDR Vukovar“

U Vukovaru 6. studenoga 2018.
O G L A S za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-18-12-35

Vukovar, 23. listopada 2018. godine

Na temelju članka 7.  Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar–UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine (dalje: Javna ustanova) i Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-02-17 od 15. listopada 2018. godine, Javna ustanova raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce

na određeno vrijeme

 

 

radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:

            ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

 – viši stručni referent – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme radi zamjene dugotrajno odsutne radnice do njezinog povratka (broj radnog mjesta II. 5.)

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • posjedovanje odgovarajućeg certifikata iz područja javne nabave

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju odgovarajući certifikat iz područja javne nabave, pod uvjetom da ga polože u roku od najkasnije godinu dana.

Viši stručni referent obavlja sljedeće poslove: provodi postupke bagatelnih i javnih nabava, certificirana je osoba u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te u skladu s Planom nabave, izrađuje dokumentaciju za provođenje postupaka bagatelne i javne nabave, prikuplja ponude za nabave male vrijednosti, sastavlja pismena i dopise glede dovršenja postupka nabave i sastavljanja ugovora, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, prati izvršenje sklopljenih ugovora, vodi operativne evidencije opreme i materijalnih sredstava na upotrebi (evidencija službenih vozila, evidencija potrošnje goriva za službena vozila i radne strojeve, evidencija putnih naloga, i sl.), vodi i ažurira plan rada ustanove, te vodi, ažurira i koordinira rasporede rada svih izvršitelja, predlaže ravnatelju izmjene u rasporedima rada, izrađuje dnevno izvješće o radu ustanove temeljem prikupljenih izvješća svih organizacijskih jedinica, koordinira aktivnosti na provedbi definiranih zadaća, prikuplja i analizira podatke za izvješća i dostavlja ih nadležnim institucijama, dostavlja podatke svim organizacijskim jedinicama ustanove, vodi brigu o rokovima za dostavu podataka, ažurira tablice i podatke, sudjeluje u izradi projekata, sastavlja izvješća i dostavlja ih nadležnima i odgovornima za provedbu projekata, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U Obrascu prijave na oglas, koji se može naći na službenoj internetskoj stranici https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji – Obrazac prijave) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt – telefon, e-mail adresa) te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

[button size=” style=” text=’PREUZMI – OBRAZAC PRIJAVE’ icon=” icon_color=” link=’https://www.mcdrvu.hr/wp-content/uploads/2018/10/Obrazac-prijave.pdf’ target=’_self’ color=” hover_color=” border_color=” hover_border_color=” background_color=” hover_background_color=” font_style=” font_weight=” text_align=” margin=”]

Obrazac prijave na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz Obrazac prijave na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice odnosno elektronički zapis istih),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa i dr.),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom “Za oglas – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, odnosno objave oglasa na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (24. listopada 2018. godine). 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas za zapošljavanje.

Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” prikuplja i obrađuje osobne podatke navedene u Obrascu prijave, kao i druge podatke iz dostavljene dokumentacije sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Prikupljeni podaci obrađivat  će se samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa za zapošljavanje od za to ovlaštenih osoba. Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima/kinjama, čuvaju se pet godina sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, a po isteku roka čuvanja dokumentacija se uništava. Kandidat/kinja može zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade te uložiti prigovor službeniku za zaštitu osobnih podataka (dpo@mcdrvu.hr).

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve ostale dokaze sukladno  članku 103. Zakona.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s liste upućuju na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s Povjerenstvom (intervju).

Kandidati/kinje bit će obaviješteni/e o terminu pisanog testiranja objavom obavijesti na internetskoj stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na provjeri, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom. Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima izbora kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

 

 

                                                                                              Javna ustanova                                

                                                                  „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

 

 
OBRAZAC PRIJAVE

OBRAZAC PRIJAVE za Oglas za zapošljavanje u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljen 24. listopada 2018., možete preuzeti u PDF formatu klikom na gumb dolje.

[button size=” style=” text=’PREUZMI – OBRAZAC PRIJAVE’ icon=” icon_color=” link=’https://www.mcdrvu.hr/wp-content/uploads/2018/10/Obrazac-prijave.pdf’ target=’_self’ color=” hover_color=” border_color=” hover_border_color=” background_color=” hover_background_color=” font_style=” font_weight=” text_align=” margin=”]
OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za zapošljavanje objavljenog 24. rujna 2018. godine

Stručno povjerenstvo za provedbu Oglasa za zapošljavanje 3 zaposlenika/ce na u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,  objavljenog dana 24. rujna 2018. godine, poziva kandidate koji su primili obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) o pravovremenoj, potpunoj i urednoj prijavi, te koji ispunjavaju formalne uvjete da dođu na:

 

PISANO TESTIRANJE

dana 26. listopada 2018. (petak)

u dvoranu 2 Hostela Dubrovnik

u JU „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“,

Ive Tijardovića 60, Vukovar

prema sljedećem rasporedu:

 • 9,00 sati – kandidati za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva – prezimena od A do M
 • 10,00 – kandidati za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva – prezimena od N do Ž
 • 10,00 sati – kandidati za radno mjesto: radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora u Odjelu tehničkih poslova i održavanja

 

Literatura za pisano testiranje:

 • za radno mjesto: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (2 zaposlenik/ce na neodređeno vrijeme):
 1. Galičić, Vlado, Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, (Sveučilišni preddiplomski studij – 3. godina; Kolegij: „Recepcija“, zimski semestar ak.god. 2012./2013.)
 • za radno mjesto: radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora u Odjelu (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme):
 1. Travnjaci i ukrasno grmlje, uredio: Kutanjac, Miroslav, Mladinska knjiga Zagreb, 1988.
 2. Simoni, Eva, Umjetnost zelenog prekrivača, Leo-commerce, Rijeka 2004.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne iz Javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas o čemu im je dostavljena pisana obavijest te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

Za sve kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu.

U Vukovaru, 19. listopada 2018. godine

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                      JU „MCDR Vukovar“
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA ZA ZAPOŠLJAVANJE OBJAVLJENOG 24. rujna 2018. godine za radna mjesta: recepcioner u Odjelu ugostiteljstva (2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme) i radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora u Odjelu tehničkih poslova i održavanja (1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme)

Kandidati koji su aplicirali svojim prijavama na Oglas za zapošljavanje 3 zaposlenika/ce u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, objavljenog dana 24. rujna 2018. godine, a primili su obavijest putem elektroničke pošte (ili na drugi odgovarajući način) da nisu zadovoljili formalne uvjete tražene natječajem, ujedno su obavješteni da mogu dana

23. listopada 2018. godine (utorak), u vremenu od 9.00 do 12.00 sati

u prostorijama Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

na adresi Ive Tijarovića 60, Vukovar

dobiti točnu informaciju o razlozima zbog kojih ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

             Stručno povjerenstvo za provedbu

                     oglasa za zapošljavanje

                       JU „MCDR Vukovar“

 

 

U Vukovaru, 19. listopada 2018. godine.