Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 02. lipnja 2016. godine - MCDR Vukovar

TEST

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 02. lipnja 2016. godine
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-16-12-29

Vukovar, 01. lipnja 2016. godine

 

Na temelju članka 29. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za sljedeća radna mjesta:

 

ODJEL POTPORE I MARKETINGA

1. stručni suradnik – 3 polaznika/ice, broj radnog mjesta III. 5.

Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije

Stručni suradnik (polaznik) obavlja sljedeće poslove: sudjeluje u sastavljanju godišnjeg plana marketinga, nabave i prodaje, sudjeluje u provedbi planiranih aktivnosti odjela, sudjeluje u provođenju periodičnih i ostalih pregleda planiranih aktivnosti sukladno posebnim propisima, sudjeluje u sastavljanju programa aktivnosti vezanih uz marketinško predstavljanje ustanove, sudjeluje u provođenju predloženih aktivnosti i ugovorenih poslova vezanih uz marketing, nabavu i prodaju, sudjeluje u sastavljanju plana godišnjih aktivnosti ustanove vezanih uz marketing, sudjeluje u davanju odgovara na pritužbe posjetitelja i ispravljanju uočenih nedostataka, sudjeluje u izradi i distribuciji promidžbenih materijala i dostavi materijala za internet stranice ustanove, sudjeluje u provođenju novih programa, sudjeluje u organizaciji radionica za posjetitelje, sudjeluje u radu tima sa zaposlenicima iz odjela, o svom radu vodi potrebne evidencije, te izrađuje periodična i godišnja izvješća za potrebe ustanove, obavlja i druge poslove po nalogu mentora, rukovoditelja odjela i ravnatelja.

2. viši stručni referent – 3 polaznika/ice, broj radnog mjesta III. 6.

Uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničko-informatičkog smjera

Viši stručni referent (polaznik) obavlja sljedeće poslove: sudjeluje u praćenju i nadziranju rada administrativnog poslužitelja, sudjeluje u otklanjanju svakodnevnih problema u radu administrativnog poslužitelja, sudjeluje u predlaganju sustavnih rješenja informatičkog sustava, sudjeluje u predlaganju poboljšanja uvedenih rješenja informatičkog sustava, sudjeluje u izradi internetskih stranica ustanove, sudjeluje u poučavanju radnika o sigurnoj pohrani baze podataka, sudjeluje po potrebi u obavljanju administriranja baze podataka, sudjeluje u otklanjanju jednostavnijih kvarova, u servisiranju i održavanju PC-ja, sudjeluje u pripremi i obradi materijala za korištenje i otpremanje elektroničkom poštom, sudjeluje u davanju prijedloga za nabavu potrošnog materijala, sudjeluje u održavanju i nadziranju sustava telefonije i telefonske centrale, sudjeluje u evidentiranju potrošenog materijala i evidencije dostavlja računovodstvu, sudjeluje u brizi o kompatibilnosti sustava, obavlja i druge poslove po nalogu mentora, rukovoditelja odjela i ravnatelja.

ODJEL STRUČNIH POSLOVA

1. stručni suradnik – 1 polaznik/ca, broj radnog mjesta IV. 6.

Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističke znanosti

Stručni suradnik (polaznik) obavlja sljedeće poslove: sudjeluje u osmišljavanju forme prezentacije obrazovnog plana i programa te predlaganju metodoloških rješenja za njegovu provedbu, sudjeluje u osmišljavanju obrazovnih materijala za potrebe svih obrazovnih i promidžbenih projekata u sklopu Javne ustanove, sudjeluje u prezentaciji spomenutog plana i programa u sklopu posjeta učenika osmih razreda, sudjeluje u razradi prezentacije povijesne građe na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove u sadržajnom i metodološkom smislu, sudjeluje u prevođenju sa/na svjetske jezike za potrebe vođenja stranih grupa posjetitelja, sudjeluje u simultanom, odnosno neposrednom prevođenju govora na svjetske jezike, sudjeluje u prevođenju s jednog jezika na drugi za potrebe Javne ustanove: stručne literature, knjiga, članaka iz časopisa, raznih dokumenata i pravnih spisa, poslovne korespondencije, oglasa, priopćenja, informativnih, dokumentarnih emisija, i sl., pri čemu poznaje podrijetlo, razvoj i strukturu jezika, sudjeluje u radu kao vodič kroz stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove, te na ostalim lokalitetima, sudjeluje u suradnji s djelatnicima koji rade na posebnim projektima, sudjeluje u suradnji s Odjelom potpore i marketinga na poslovima vezanim uz promidžbene materijale, sadržaj web stranice i druge marketinške i PR-aktivnosti, sudjeluje u izradi anketnih listića, provođenju ankete među posjetiteljima i izvješćuje o manjkavostima/prednostima u radu, obavlja i druge poslove po nalogu mentora, rukovoditelja odjela i ravnatelja.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana, te ne smije imati više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Popis prijavljenih kandidata/kinja Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provesti će postupak selekcije kandidata/kinja obzirom na ostvarene rezultate tijekom studiranja i ukoliko ocijeni da je potrebno održati strukturirani intervju.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu održavanja strukturiranog intervjua objavom obavijesti na web stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ najmanje 5 dana prije.

Odluku o izboru kandidata/kinje donosi Stručno povjerenstvo vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinja, trajanju nezaposlenosti, trajanju studiranja, prosjeku ocjena, te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranom kandidatu/kinji.

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Ako se na Javni poziv prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, obustaviti će se postupak po ovom Javnom pozivu.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu), te naziv odjela i broj radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

  1. životopis
  2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – presliku svjedodžbe odnosno diplome
  3. potvrdu o prosjeku ocjena i o trajanju studija – potvrda fakulteta o prosjeku ocjena ili dopunska isprava o studiju
  4. dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  5. kandidati/kinje koji imaju evidentirano radno iskustvo, uz dokaz iz točke 4., trebaju priložiti i presliku ugovora o radu ilipresliku ugovora o djelu u kojem su navedeni poslovi koje je kandidat/kinja obavljao/la
  6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (02. lipnja 2016. godine) sa svim traženim prilozima na adresu: Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, pp 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića b.b., s naznakom:  „Ne otvaraj – Javni poziv“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranici (www.mcdrvu.hr) i oglasnoj ploči Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“.

MT

Ravnatelj:

 Zoran Šangut, dipl. iur.

Skip to content