Javna nabava - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (“Narodne novine”, br. 120/2016) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, Ive Tijardovića 60, Vukovar, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Okvirne sporazume, odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN 2016.

Plan nabave

R.BR.NAZIVBROJDATUM OBJAVE 
24.Izmjene i dopune plana nabave za 2022.g05. rujan 2022.Preuzmite PDF
23.Plan nabave za 2022.g. 3.siječnja 2022.Preuzmite PDF
22.II. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2021.g.3.siječnja 2022.Preuzmite PDF
21.I. Izmjene Plana nabave za 2021.g. 7.srpnja 2021.Preuzmite PDF
20.Plan nabave za 2021. godinu 30. prosinca 2020.Preuzmite PDF
19.I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu5. listopada 2020.Preuzmite PDF
18.Plan nabave za 2020. godinuPreuzmite PDF
17.I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu19. prosinca 2019.Preuzmite PDF
16.Plan nabave za 2019. godinuPreuzmite PDF
15.V. izmjene i dopune Plana nabavePreuzmite PDF
14.IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR" ZA 2018. GODINUMCDR Vukovar – II/1-18-07/1-6 23. listopada 2018.Preuzmite PDF
13.III. IZMJENE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR"MCDR Vukovar – II/1-18-07/1-5 20. srpnja 2018.Preuzmite PDF
12.II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.godinuMCDR Vukovar – II/1-18-07/1-4 25. svibnja 2018.Preuzmite PDF
11.Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinuMCDR Vukovar – II/1-18-07/1-3 27. veljače 2018.Preuzmite PDF
10.Plan nabave za 2018. godinuMCDR Vukovar – II/1-18-07/1-1 11. siječnja 2018.Preuzmite PDF
9.II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinuMCDR Vukovar - II/1-17-02-2528. kolovoza 2017.Preuzmite PDF
8.I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinuMCDR Vukovar - II/1-17-02-2321. kolovoza 2017.Preuzmite PDF
7.Plan nabave JU MCDR Vukovar za 2017.MCDR Vukovar - UV/1-17-02-411. siječnja 2017.Preuzmite PDF
6.I. izmjene i dopune Plana nabave JU MCDR VUKOVAR za 2016.MCDR Vukovar – UV/1-16-02-26 22. srpnja 2016.Preuzmite PDF
5.Plan nabave za 2016. godinuMCDR Vukovar – UV/1-16-02-12 25. travnja 2016.Preuzmite PDF
4.III Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-26 2. rujna 2015.Preuzmite PDF
3.II Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-1818. svibnja 2015.Preuzmite PDF
2.I Izmjene i dopune Plana nabave JU “MCDR Vukovar” za 2015.MCDR Vukovar – UV/1-15-02-15 31. ožujka 2015.Preuzmite PDF
1.Plan nabave za 2015. godinuMCDR Vukovar – UV/1-15-02-2 26. siječnja 2015.Preuzmite PDF

Registar ugovora o javnoj nabavi

R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Registar ugovora Preuzmite PDF

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima

IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE PARKIRALIŠTA U SKLOPU MCDR VUKOVAR

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave izvođenja radova izgradnje parkiralištaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-306. ožujka 2017.Preuzmite PDF
02.Izvješće o prethodnom savjetovanju za zainteresiranim gospodarskim subjektimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-421. ožujka 2017.Preuzmite PDF
03.Nacrt dokumentacije o nabavi izvođenja radova na parkiralištu za autobuseMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-2ožujak 2017.Preuzmite PDF
04.Troškovnik - Parkiralište za autobuse-ožujak 2017.Preuzmite XLS
05.Glavni projekt-ožujak 2017.Preuzmite RAR

USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA – POSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima MCDR Vukovar - II/1-17-06/03-313. srpnja 2017.Preuzmite PDF
02.Nacrt Dokumentacije o nabavi sa prilozimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/04-213. srpnja 2017.Preuzmite RAR
03.Izvješće o prethodnom savjetovanju za zainteresiranim gospodarskim subjektimaMCDR Vukovar - II/1-17-06/03-420. srpnja 2017.Preuzmite PDF

Jednostavna nabava

R.BR.NAZIVDATUMPREUZIMANJE
51.Izrada, dostava i montaža 4 inox jarbola visine 8m za zastave, N 26/2216.11.2022.Preuzmite PDF
50.Dobava, isporuka i montaža sustava prezentacije (interpretacijski totemi i ploče) vanjskog postava, N 18/2215.11.2022.Preuzmite PDF
Preuzmite troškovnik
Prikaz 1.
Prikaz 2.
49.Nabava promidžbenog materijala , N 11/2204.11.2022.Preuzmite PDF
48.Odluku o poništenju i Ponovljeni poziv za dostavu ponuda s Troškovnikom,
za predmet nabave: Nabava uredskog materijala , N 25/22
21.10.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik
47.Nabava uredskog materijala, N 25/2207.10.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik
46.Poziv za dostavu ponuda - Nabava traktorske kosilice, N 17/2220.09.2022.Preuzmite PDF

45.Ponovljeni poziv za dostavu ponuda: Dobava i isporuka materijala za čišćenje i održavanje, N 02/2227.06.2022Preuzmite PDF
44.Dobava i isporuka materijala za čišćenje i održavanje, N 02/2208.06.2022.
Preuzmite PDF
43.Nabava sitnog inventara za potrebe Hostela Dubrovnik , N 04/2208.06.2022.Preuzmite PDF
42.Ponovljeni Poziv za dostavu ponuda: Usluga kemijskog čišćenja i srevisa centralnog grijanja Hostela Dubrovnik, N 24/2201.06.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik
41.Poziv za dostavu ponuda s prilozima za predmet nabave: Usluga kemijskog čišćenja i srevisa centralnog grijanja Hostela Dubrovnik 18.05.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik ZIP
40.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
USLUGA FIKSNE TELEFONIJE I PRISTUPA INTERNETU ( N 23/22 )

Troškovnik
08.3.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik .zip
39.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Dobava i isporuka računala i računalne opreme (N 13/22)


Troškovnik
18.02.2022.Preuzmite PDF


Preuzmite troškovnik .xlsx
38.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Usluga vođenja i upravljanja kotlovnice u Hostelu Dubrovnik u Javnoj ustanovi "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Evidencijski broj Nabave : N22/22TROŠKOVNIK KOTLOVNICA_MCDRVU
03.02.2022.Preuzmite PDF

Preuzmite xlsx
37. Poziv za dostavu ponuda_Nabava i isporuka rabljenog kombi vozila (N 26/21)09.12.2021.Preuzmite PDF
36.Poziv za dostavu ponuda_Nabava promidžbenog materijala (N 17/21)04.11.2021.Preuzmite PDF

Preuzmite troškovnik .xlsx
35.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Pjeskarenje i bojanje vanjskih eksponata (N 10/21)
01.10.2021.Preuzmite PDF

Preuzmite troškovnik .xlsx
34.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Nabava sitnog inventara za potrebe Hostela Dubrovnik (N 07/21)
13. rujna 2021.Preuzmite PDF
33.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Dobava i isporuka računala i računalne opreme (N 21/21)
05. srpnja 2021.Preuzmite PDF
32.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Izrada prometne signalizacije (N 18/21)
05. srpnja 2021.Preuzmite PDF
31.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Izrada projektne dokumentacije sanacije objekta br. 7 (N 01/21)
25. svibnja 2021.Preuzmite PDF
30.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Nabava uredskog materijala,
N 05/20)
28. rujna 2020.Preuzmite PDF
29.Izrada projektne dokumentacije sanacije objekta br. 7 (N 04/20)11. ožujka 2020.Preuzmite PDF
28.Usluga prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku i Okučanima" (N 02/20)13. veljače 2020.Preuzmite PDF
27.Usluga prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu" (N 03/20)13. veljače 2020.Preuzmite PDF
26.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Usluga fiksne telefonije i pristupa internetu (N 01/20)22. siječnja 2020.Preuzmite PDF
25.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Nabava i isporuka dva vozila za potrebe "MCDR Vukovar" (N 14/19)15. studeni 2019.Preuzmite PDF
24.Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Izrada i isporuka promotivnih materijala12. studeni 2019.Preuzmite PDF
23.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Nabava i implementacij interaktivnih digitalnih totema / kioska, N 11/19)17. listopada 2019.Preuzmite PDF
22.PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Dobava i montaža vrata u hostelu Dubrovnik)28. svibnja 2019.Preuzmite PDF
21.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - izmjena (Usluge soboslikarsko-ličilačkih radova u objektu hostel Dubrovnik)15. svibnja 2019.Preuzmite PDF
20.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Zamjena ulaznih vrata spavaonica i vrata u predprostoru sanitarija u hostelu Dubrovnik13. svibnja 2019.Preuzmite PDF
19.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Usluge soboslikarsko-ličilačkih radova u objektu hostel Dubrovnik10. svibnja 2019.Preuzmite PDF
18.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Izrada promotivnih video i foto materijala za potrebe JU MCDR Vukovar, (N 03/19) 13. ožujka 2019.Preuzmite PDF
17.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluge prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu", (N 05/19) 04. ožujka 2019.Preuzmite PDF
16.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluge prehrane za provedbu pilot - projekta "Posjet učenika osmih razreda Okučanima, Pakracu i Lipiku", (N 04/19) 04. ožujka 2019.Preuzmite PDF
15.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Opskrba higijenskim potrepštinama za razdoblje do 31. prosinca 2019. (N02/19)22. siječnja 2019.Preuzmite PDF
14.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluga fiksne telefonije i pristupa internetu (N01/19)17. siječnja 2019.Preuzmite PDF
13.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Izrada Glavnog projekta "Izgradnja ograde MCDR Vukovar (N25/18)21. studenog 2018.Preuzmite PDF
12.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Usluga pjeskarenja i bojenja vanjskih eksponata (N24/18)16. studenog 2018.Preuzmite PDF
11.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava turističke i ostale prometne signalizacije (N 23/18)14. studenog 2018.Preuzmite PDF
10.PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dobava i montaža pametnih klupa (N 21/18)14. studenog 2018.Preuzmite PDF
09.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dobava i montaža audio i vizualne opreme i izvedba strukturnog kabliranja u hostelu Dubrovnik u "MCDR Vukovar" (N 22/18)12. studenog 2018.Preuzmite PDF
08.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dobava i montaža pametnih klupa (N 21/18)5. studenog 2018.Preuzmite PDF
07.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava urbane opreme (N 20/18)5. studenog 2018.Preuzmite PDF
06.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava uredskog materijala (N 18/18)30. listopada 2018.Preuzmite PDF
05.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Izvedba AB platoa za postavljanje urbane opreme (N 19/18)24. listopada 2018.Preuzmite PDF
04.Nabava računalne opreme za potrebe VR projekta Samostalni zrakoplovni vod, (N 17/18)22. listopada 2018.Preuzmite PDF
03.IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Dobava i isporuka goriva za službena vozila, radne strojeve i lož ulje za grijanje16. listopada 2015.Preuzmite PDF
02.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Dobava i isporuka goriva za službena vozila, radne strojeve i lož ulje za grijanje15. listopada 2015.Preuzmite PDF
01.Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova do procijenjene vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi)25. siječnja 2015.Preuzmite PDF

Pozivi za dostavu ponuda

R.BR.NAZIVDATUMBROJPREUZIMANJE
01.Izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Portirnica (objekt br. 1) (BV 21/14)prosinac 2014.MCDR Vukovar - II/1-14-05-21/18Preuzmite ZIP
02.Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Servisna radionica (Objekt br. 15)18. kolovoza 2015.MCDR Vukovar - II/1-15-05/22-2Preuzmite PDF
03.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnici18. kolovoza 2015.-Preuzmite RAR
04.Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova vanjskog uređenja prostora - Infrastrukture u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar - BV 39/1514. rujna 2015.MCDR Vukovar - II/1-15-05/39-2Preuzmite PDF
05.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnici14. rujna 2015.-Preuzmite ZIP
06.Stručni nadzor nad izvodenjem radova rekontrukcije zgrade Hostel objekt br.3 (BV 24 15)14. rujna 2015.MCDR VUkovar - II/1-15-05/24-2Preuzmite PDF
07.Sva dokumentacija - sažeti dokumenti - Glavn iprojekt, Izvedbeni projekt, troškovnici 14. rujna 2015.14. rujna 2015.-Preuzmite ZIP
08. Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluge prehrane za provedbu projektaveljača 2016.MCDR Vukovar - II/1-16-06/02-2Preuzmite PDF
09.Zahtjev za prikupljanje ponuda - ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE MCDR VUKOVARsvibanj 2016.MCDR Vukovar - II/1-16-06/05-02Preuzmite PDF
10.Dobava i postava stolica i stolova za restoran Istra u "MCDR Vukovar" (N 15/18)rujan 2018.MCDR Vukovar - II/1-18-05/15-2Preuzmite PDF
11.Izrada izvedbenog projekta usklađivanja III. faze ceste s cestovnom odvodnjom (16/18)rujan 2018.MCDR Vukovar - II/1-18-05/16-2Preuzmite PDF
12.Poziv za dostavu ponuda_soboslikarsko ličilački radovi17.lipnja 2021.MCDR Vukovar - II/1-21-05/02-2Preuzmite PDF

Obavijesti o sklopljenim ugovorima (EOJN NN)

Trenutno nema obavijesti.

Pozivi za nadmetanje (EOJN NN)

R.BR.NAZIVDATUMPREUZIMANJE
01.Zahtjev za prikupljanje ponuda: USLUGE PREHRANE ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET VUKOVARU UČENIKA 8. RAZREDArujan 2015.Preuzmite PDF

Tehničke konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA – POSJET UČENIKA 8. RAZREDA VUKOVARU

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupka javne nabave s prilozimaMCDR Vukovar - II/1-19-06/01-127. svibnja 2019.Preuzmite PDF
02.ZAPISNIK O TEHNIČKIM KONZULTACIJAMA ZA PRIPREMU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARUMCDR Vukovar – II/1-19-06-01/-203. lipnja 2019.Preuzmite PDF
Skip to content