Akti - MCDR Vukovar

TEST

Akti - MCDR Vukovar
Print Friendly, PDF & Email

Uredba o osnivanju ustanove

R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Uredba o osnivanju javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, Narodne novine br: 54/2013Preuzmite PDF
02.Uredba o izmjenama uredbe o osnivanju javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, Narodne novine br: 140/2014Preuzmite PDF

Statut Javne ustanove

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Statut JU 120-01/2014.od 10. ožujka 2014. godinePreuzmite PDF
02.I izmjene i dopune Statuta JU MCDR Vukovar - UV/1-15-01-6od 18. svibnja 2015. godinePreuzmite PDF
03.II izmjene i dopune Statuta JU MCDR Vukovar - UV/1-15-01-12od 4. kolovoza 2015. godinePreuzmite PDF
04.III izmjene i dopune Statuta JUMCDR Vukovar - UV/1-17-01-2od 21.kolovoza 2017. godinePreuzmite PDF
05.IV izmjene i dopune Statuta JUMCDR Vukovar - UV/1-18-01-2od 15. lipnja 2018. godinePreuzmite PDF
05.V izmjene i dopune Statuta JUMCDR Vukovar - UV/1-19-01-1od 25. veljače 2019. godinePreuzmite PDF
06.Statut JU [Pročišćeni tekst]MCDR Vukovar - UV/1-19-01-4od 16. travnja 2019. godinePreuzmite PDF

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Pravilnik o unutarnjem ustroju i sisitematizaciji radnih mjestaMCDR Vukovar - UV/1- 15- 01-4od 16. ožujka 2015. godinePreuzmite PDF
02.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjestaMCDR Vukovar - UV/1-15-01-8od 15. srpnja 2015. godinePreuzmite PDF
03.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjestaMCDR Vukovar - UV/1-15-01-14od 4. kolovoza 2015. godinePreuzmite PDF
04.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (Pročišćeni sadržaj)MCDR Vukovar - UV/1-15-01-22od 24. rujna 2015. godinePreuzmite PDF
05.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjestaMCDR Vukovar - UV/1-17-01-4od 21. kolovoza 2017. godinePreuzmite PDF
06.Pravilnik o dopuni pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"MCDR Vukovar - UV/1-18-01-5od 13. srpnja 2018. godinePreuzmite PDF
07.Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta JU MCDR VukovarMCDR Vukovar - UV/1-20-01-2od 02. listopada 2020. godinePreuzmite PDF
08.Tablični prikaz sistematizacije radnih mjesta u JU MCDRVU (pročišćeni)Preuzmite DOCX
09.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“Preuzmite PDF
10.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „MCDR Vukovar“Preuzmite PDF
11.Tablični prikaz sistematizacije radnih mjesta u JU MCDRVU Preuzmite PDF

Pravilnik o radu

R.BR.NAZIVBROJDATUMPREUZIMANJE
01.Pravilnik o radu JU "MCDR Vukovar"151-01/2014od 24. ožujka 2014.Preuzmite PDF
02.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raduMCDR Vukovar-UV/1-14-01-3od 23. rujna 2014.Preuzmite PDF
03.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raduMCDR Vukovar-UV/1-14-02-38od 14. studenog 2014.Preuzmite PDF
04.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raduMCDR Vukovar-UV/1-15-01-13od 4. kolovoza 2015.Preuzmite PDF
05.Pravilnik o radu (Pročišćeni sadržaj)MCDR Vukovar-UV/1-15-01-20od 24. rujna 2015.Preuzmite PDF
06.Pravilnik o raduMCDR Vukovar-UV/1-23-01-4od 29. lipnja 2023.Preuzmite PDF

Poslovnik o radu

R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Poslovnik o radu upravnog vijeća javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"Preuzmite PDF

Pravilnici

R.BR.NAZIVPREUZIMANJE
01.Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabaviPreuzmite PDF
02.Novi pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabaviPreuzmite PDF
03.Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabavePreuzmite PDF
04.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata JU MCDR Vu za 2020.gPreuzmite PDF
05.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata JU MCDR Vu za 2021.gPreuzmite PDF
06.Pravilnik o zaštiti od požaraPreuzmite PDF
07.Pravilnik o zaštiti na raduPreuzmite PDF
08.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2022. godinuPreuzmite PDF
09.Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”

Popis dokumentiranog gradiva s rokovima čuvanja Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”
Preuzmite PDF

Preuzmite PDF
10.Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabavePreuzmite PDF
11.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2023. godinu Preuzmite PDF
12.Godišnji program upravljanja i održavanja objekata Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za 2024. godinu Preuzmite PDF
Skip to content