Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 02. listopada 2015. - MCDR Vukovar

TEST

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 02. listopada 2015.
Print Friendly, PDF & Email
Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
BROJ: MCDR Vukovar-II/1-15-12-77
Vukovar, 30. rujna 2015. godine
Na temelju članka 29. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, URBROJ: 151-01/2014 donesenog dana 24. ožujka 2014. godine, članka 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove bdquo;Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-14-01-3 od 23. rujna 2014. godine, članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ BROJ: MCDR Vukovar- UV/1-14-02-38 od 14. studenog 2014. godine i Odluke BROJ: MCDR Vukovar-I/1-15-01-14 od 08. rujna 2015. godine, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ raspisuje
JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
slijedeća radna mjesta:
ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE
1. viši stručni referent – 3 polaznika/ice,
Uvjeti:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije
Viši stručni referent (polaznik)obavlja sljedeće poslove: sudjeluje u provođenju postupaka bagatelnih i javnih nabava, sudjeluje u izradi dokumentacije za provođenje postupaka bagatelne i javne nabave, sudjeluje u prikupljanju ponuda za nabave male vrijednosti, sudjeluje u sastavljanju pismena i dopisa glede dovršenja postupka nabave i sastavljanja ugovora, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, sudjeluje u praćenju izvršenja sklopljenih ugovora, sudjeluje u vođenju operativne evidencije opreme i materijalnih sredstava na upotrebi (evidencija službenih vozila, evidencija potrošnje goriva za službena vozila i radne strojeve, evidencija putnih naloga, i sl.), sudjeluje u vođenju i ažuriranju plana rada ustanove, sudjeluje u vođenju, ažuriranju i koordiniranju rasporeda rada svih izvršitelja, sudjeluje u izradi dnevnog izvješća o radu ustanove temeljem prikupljenih izvješća svih organizacijskih jedinica, sudjeluje u koordiniranju aktivnosti na provedbi definiranih zadaća, sudjeluje u prikupljanju i analiziranju podataka za izvješća i dostavljanju nadležnim institucijama, sudjeluje u dostavi podataka svim organizacijskim jedinicama ustanove, vodi brigu o rokovima za dostavu podataka, sudjeluje u ažuriranju tablica i podataka, sudjeluje u izradi projekata, sastavljanju izvješća i dostavljanju istih nadležnima i odgovornima za provedbu projekata, obavlja i druge poslove po nalogu mentora, rukovoditelja odjela i ravnatelja.
2. viši stručni referent – 2 polaznika/ice,
Uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije
Viši stručni referent (polaznik) obavlja sljedeće poslove: sudjeluje pri unosu podataka u Glavnu knjigu, sudjeluje pri izradi mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvje ća, sudjeluje pri izradi planova, sudjeluje pri obavljanju svih financijskih knjiženja, kontiranju i knjiženju prometa izvoda i blagajne u financijskom knjigovodstvu, sudjeluje pri usklađivanju stanja knjige ulaznih i izlaznih računa sa stanjem u glavnoj knjizi, sudjeluje u provjeri za ispravnost računa i naplata potraživanja, sudjeluje u vođenju i izdavanju putnih naloga i prilikom obračuna, sudjeluje pri usklađivanju dokumentacije prema vjerovnicima, sudjeluje pri izradi statističkih podataka vezanih za Zavod za statistiku, kao i ostala nadležna tijela, obavlja i druge poslove po nalogu mentora, rukovoditelja odjela i ravnatelja.
ODJEL POTPORE I MARKETINGA
3. stručni suradnik – 2 polaznika/ice,
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije
Stručni suradnik (polaznik) obavlja sljedeće poslove: sudjeluje u sastavljanju godišnjeg plana marketinga, nabave i prodaje, sudjeluje u provedbi planiranih aktivnosti odjela, sudjeluje u provedbi periodičnih i ostalih pregleda planiranih aktivnosti sukladno posebnim propisima, sudjeluje u sastavljanju programa aktivnosti vezanih uz marketinško predstavljanje ustanove, sudjeluje u provođenju predloženih aktivnosti i ugovorenih poslova vezanih uz marketing, nabavu i prodaju, sudjeluje u sastavljanju plana godišnjih aktivnosti ustanove vezanih uz marketing, pomaže odgovarati na pritužbe posjetitelja i ispravljati uočene nedostatke, sudjeluje u izradi i distribuciji promidžbenih materijala i dostavu materijala za internet stranice ustanove, sudjeluje u provođenju novih programa, sudjeluje u organizaciji radionica za posjetitelje, radi u timu sa zaposlenicima iz odjela, sudjeluje u izradi periodičnih i godišnjih izvješća za potrebe ustanove, obavlja i druge poslove po nalogu mentora, rukovoditelja odjela i ravnatelja.
4. viši stručni referent – 3 polaznika/ice,
Uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničko-informatičkog smjera
Viši stručni referent (polaznik) obavlja sljedeće poslove: sudjeluje u praćenju i nadzoru rada administrativnog poslužitelja, sudjeluje u otklanjanju svakodnevnih problema u radu administrativnog poslužitelja, sudjeluje pri predlaganju sustavnih rješenja informatičkog sustava, sudjeluje pri predlaganju poboljšanja uvedenih rješenja informatičkog sustava, sudjeluje u izradi internetske stranice ustanove, sudjeluje kod poučavanja radnika o sigurnoj pohrani baze podataka, sudjeluje pri obavljanju administriranja baze podataka, sudjeluje u otklanjanju jednostavnijih kvarova, u servisiranju i održavanju PC-ja, sudjeluje u pripremi i obradi materijala za korištenje i otpremanje elektroničkom poštom, sudjeluje kod predlaganja nabave potrošnog materijala, sudjeluje u održavanju i nadzoru sustava telefonije i telefonske centrale, sudjeluje u evidentiranju potrošenog materijala i dostavljanja evidencije računovodstvu, sudjeluje u brizi o kompatibilnosti sustava, obavlja i druge poslove po nalogu mentora, rukovoditelja odjela i ravnatelja.
Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj: 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana, te ne smije imati više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Popis prijavljenih kandidata/kinja Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provesti će postupak selekcije kandidata/kinja obzirom na ostvarene rezultate tijekom studiranja, i ukoliko ocijeni da je potrebno održati strukturirani intervju.
Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu održavanja strukturiranog intervjua objavom obavijesti na web stranici Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” najmanje 5 dana prije.
Odluku o izboru kandidata/kinje donosi Stručno povjerenstvo vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinja, trajanju nezaposlenosti, trajanju studiranja, prosjeku ocjena, te rezultatima selekcije.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranom kandidatu/kinji.
S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Ako se na Javni poziv prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, obustaviti će se postupak po ovom Javnom pozivu.
U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e-pošte ), te naziv odjela i broj radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. Životopis
2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – preslik svjedodžbe odnosno diplome
3. Potvrdu o prosjeku ocjena i o trajanju studija – potvrda fakulteta o prosjeku ocjena ili dopunska isprava o studiju
4. Dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. Kandidati/kinje koji imaju evidentirano radno iskustvo, uz dokaz iz točke 4., trebaju priložiti i preslik ugovora o radu ili preslik ugovora o djelu u kojem su navedeni poslovi koje je kandidat/kinja obavljao/la
6. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Javnoj ustanovi “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (02. listopada 2015. godine) sa svim traženim prilozima na adresu: Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, pp 33, 32 001 Vukovar, s naznakom:
“Ne otvaraj – Javni poziv”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici (www.mcdrvu.hr) i oglasnoj ploči Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, u Jutarnjem i Večernjem listu, te Vukovarskim novinama.
JAVNA USTANOVA “MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR”
Skip to content