JAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ - MCDR Vukovar

TEST

JAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-18-12-1
Vukovar, 18. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 29. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Javnu ustanovu „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

za sljedeće radno mjesto:
ODJEL STRUČNIH POSLOVA
stručni referent – 1 polaznik/ca,
(broj radnog mjesta IV. 8.)

Uvjeti:
• završena gimnazija, ekonomska, srednja strukovna ili tehnička škola

Stručni referent (polaznik) obavlja sljedeće poslove: sudjeluje pri organizaciji i koordinaciji poslova vezanih za dolazak učenika osmih razreda u realizaciji programa obveznog posjeta i usklađuje ih s dolascima ostalih grupa posjetitelja, sudjeluje u dočekivanju grupa posjetitelja i u suradnji s nastavnim osobljem škola brine o realizaciji razgledavanja objekata kojima upravlja Javna ustanova, vodi brigu da se svi objekti kojima upravlja Javna ustanova ne oštećuju i upotrebljavaju na siguran način, pomaže pri izradi izvješća o broju posjetitelja, izvršenju programa razgledavanja, prijavljuje oštećenja na objektima i predlaže poduzimanje mjera radi uklanjanja istih, sudjeluje u radu kao vodič kroz stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove, te na ostalim lokalitetima, sudjeluje u obavljanju operativnih poslova u vođenju i praćenju posjetitelja, sudjeluje pri evidentiranju, sukladno pravilima struke i tehničkim mogućnostima događaja u ustanovi, sudjeluje u promidžbi i informiranju javnosti o radu ustanove sukladno nalogu ravnatelja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12 i 16/17) i mjerama aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu.

Popis prijavljenih kandidata/kinja Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozvat će kandidate/kinje na razgovor (strukturirani intervju) s članovima Stručnog povjerenstva.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu održavanja strukturiranog intervjua objavom obavijesti na web stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ najmanje 5 dana prije, te putem e-maila ili telefonom.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva odluku o izboru kandidata/kinje donosi ravnatelj Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinja, te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranom kandidatu/kinji.

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Ako se na Javni poziv prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, obustaviti će se postupak po ovom Javnom pozivu.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu), te naziv odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. životopis
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
3. dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– kandidati/kinje koji imaju evidentirano radno iskustvo trebaju priložiti i potvrdu poslodavca ili presliku ugovora o radu iz kojih će biti vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice)
5. uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sa svim traženim prilozima na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ pp 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom:

„Ne otvaraj – Javni poziv“

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na web stranici (www.mcdrvu.hr) i oglasnoj ploči Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“.

Javna ustanova
„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Skip to content