NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE “MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR” - MCDR Vukovar

TEST

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE “MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR”
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-21-04-2

Zagreb, 2. srpnja 2021. godine

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ) i članka 38. Statuta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (URBROJ: 120-01/2014 od 10. ožujka 2014.g., BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-01-6 od 18. svibnja 2015.g., BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-01-12 od 4. kolovoza 2015.g., BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-17-01/2 od 21. kolovoza 2017.g., BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-01-2 od 15. lipnja 2018.g., BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-19-01-1 od 25. veljače 2019.g. i Pročišćeni tekst, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-19-01-4 od 16. travnja 2019.g., dalje: Javna ustanova), Upravno vijeće Javne ustanove na temelju Odluke, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-21-04-1 od  2. srpnja 2021. godine, raspisuje

                                                            NATJEČAJ

                                     za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

            Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“  

Za ravnatelja/icu Javne ustanove  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
  2. pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  3. poznavanje engleskog jezika,
  4. da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan/ivana za kaznena djela.

 

Ravnatelja/icu Javne ustanove imenuje i razrješava Upravno vijeće, a imenuje se na mandat od 4 godine.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U obrascu prijave na natječaj koji se može naći na službenoj mrežnoj stranici Javne ustanove https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji – Obrazac prijave) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon odnosno mobitel i po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz obrazac prijave na natječaj potrebno je priložiti:   

  1. životopis,
  2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno poslovima u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis o radno-pravnom statusu, odnosno e- radna knjižica, a dodatno potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i/ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu). Neće se priznati kao dokaz dostavljena Potvrda o stažu i plaći budući da ista ne sadrži potrebne podatke.
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne knjižice, putovnice ili domovnice),
  5. dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa fakulteta ili potvrda škole za strane jezike ili druge reference koje dokazuju poznavanje engleskog jezika),
  6. uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan/na za kaznena djela, ne starije od 6 mjeseci,
  7. izrađenu viziju razvoja Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” s detaljnim obrazloženjem o načinu dostizanja iste, sukladno djelatnostima koje obavlja Javna ustanova.

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja je dužan/na predočiti izvornik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u “Narodnim novinama” na adresu:

Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, Ive Tijardovića 60, 32 000 Vukovar, s naznakom “Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati”.

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest.

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni/e su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19), člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se razgovor (intervju).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na mrežnoj stranici Javne ustanove https://www.mcdrvu.hr/ najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Za kandidata/kinju koji/a nije pristupio/la razgovoru smatra se da je povukao/la prijavu na  natječaj i više se neće smatrati kandidatom/kinjom u daljnjem postupku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

               Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

 

 

 

 

 

Skip to content