NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ - MCDR Vukovar

TEST

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-17-04-3

Zagreb, 18. rujna 2017. godine

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 38. i članka 40. stavka 3. Statuta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ URBROJ: 120-01/2014 od  10. ožujka 2014. godine sa Izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ URBROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-01-6 od 18. svibnja 2015. godine, II. izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-01-12 od 4. kolovoza 2015. godine, te III. izmjenama Statuta Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-17-01-2 od 21. kolovoza 2017. godine (dalje: Javna ustanova), Upravno vijeće Javne ustanove na temelju  Odluke, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-17-04-2 od  18. rujna 2017. godine, raspisuje

        NATJEČAJ

        za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

        Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

Za ravnatelja/icu Javne ustanove  može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika,
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan/ivana za kaznena djela.

 

Ravnatelja/icu Javne ustanove imenuje i razrješava Upravno vijeće, a imenuje se na mandat od 4 godine.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis s detaljnim opisom poslova koje je osoba obavljala,
 • presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a dodatno potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa fakulteta ili potvrda škole za strane jezike ili druge reference koje dokazuju poznavanje engleskog jezika),
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela, ne starije od 6 mjeseci,
 • viziju razvoja Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” s detaljnim obrazloženjem o načinu dostizanja iste, sukladno djelatnostima koje obavlja Javna ustanova.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću na adresu:

Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u  “Narodnim novinama” s naznakom  “Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati”.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se intervju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Skip to content