O G L A S za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme u Odjelu potpore i marketinga - MCDR Vukovar

TEST

O G L A S za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme u Odjelu potpore i marketinga
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-19-12-5

Vukovar, 6. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 7.  Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar–UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine (dalje: Javna ustanova), Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-19-02-7 od 25. veljače 2019. godine uz Suglasnost nadležnog tijela, KLASA: 022-06/19-04/2, URBROJ: 522-02/1-1-19-2 od 20. veljače 2019. godine,  Javna ustanova raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce

na neodređeno vrijeme

radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:

  1. ODJEL POTPORE I MARKETINGA

– rukovoditelj odjela – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme(broj radnog mjesta III. 1.)

Stručni uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije
  • 4 godine radnog iskustva u struci

Rukovoditelj Odjela potpore i marketinga: planira iorganizira rad djelatnosti, utvrđuje i kreira poslovnu politiku Javne ustanove u dijelu poslova vezanih uz marketing, prati provedbu procesa rada u ustrojstvenoj jedinici, organizira svakodnevni proces rada prema raspoloživim kapacitetima, uključujući i dežurstva, uključuje se u projekte vezane za ustrojstvenu jedinicu ili Javnu ustanovu, provodi studentsku praksu, mentorstvo, vježbe, sudjeluje u radu tijela Javne ustanove u koje ih svojim odlukama imenuje ravnatelj, kao i komisija i druga tijela, sudjeluje u izradi planova, programa i izvješća vezanih za ustrojstvenu jedinicu, sudjeluje u odabiru sredstava, materijala i opreme u svrhu realizacije rada, izrađuje rasporede rada svoje ustrojstvene jedinice te kontrolira evidenciju prisutnosti rada radnika na radnome mjestu, nadzire poslove vezane za nabavu potreba unutar svoje ustrojstvene jedinice i za svoj rad neposredno je odgovoran ravnatelju.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U Obrascu prijave na oglas, koji se može naći na službenoj internetskoj stranici https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji – Obrazac prijave) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa) te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz obrazac prijave na oglas potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice odnosno elektronički zapis istih),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu  na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa i sl.),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom “Za oglas – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, odnosno objave oglasa na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavnje  (7. ožujka 2019. godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas za zapošljavanje.

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve ostale dokaze sukladno  članku 103. Zakona.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s liste upućuju na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s Povjerenstvom (intervju).

Kandidati/kinje bit će obaviješteni/e o terminu pisanog testiranja objavom obavijesti na internetskoj stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na provjeri, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom.     Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i

više se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima izbora kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

Javna ustanova

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Skip to content