O G L A S za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme - MCDR Vukovar

TEST

O G L A S za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-18-12-35

Vukovar, 23. listopada 2018. godine

Na temelju članka 7.  Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar–UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine (dalje: Javna ustanova) i Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-02-17 od 15. listopada 2018. godine, Javna ustanova raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce

na određeno vrijeme

 

 

radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:

            ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

 – viši stručni referent – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme radi zamjene dugotrajno odsutne radnice do njezinog povratka (broj radnog mjesta II. 5.)

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije
  • 1 godina radnog iskustva u struci
  • posjedovanje odgovarajućeg certifikata iz područja javne nabave

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju odgovarajući certifikat iz područja javne nabave, pod uvjetom da ga polože u roku od najkasnije godinu dana.

Viši stručni referent obavlja sljedeće poslove: provodi postupke bagatelnih i javnih nabava, certificirana je osoba u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te u skladu s Planom nabave, izrađuje dokumentaciju za provođenje postupaka bagatelne i javne nabave, prikuplja ponude za nabave male vrijednosti, sastavlja pismena i dopise glede dovršenja postupka nabave i sastavljanja ugovora, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, prati izvršenje sklopljenih ugovora, vodi operativne evidencije opreme i materijalnih sredstava na upotrebi (evidencija službenih vozila, evidencija potrošnje goriva za službena vozila i radne strojeve, evidencija putnih naloga, i sl.), vodi i ažurira plan rada ustanove, te vodi, ažurira i koordinira rasporede rada svih izvršitelja, predlaže ravnatelju izmjene u rasporedima rada, izrađuje dnevno izvješće o radu ustanove temeljem prikupljenih izvješća svih organizacijskih jedinica, koordinira aktivnosti na provedbi definiranih zadaća, prikuplja i analizira podatke za izvješća i dostavlja ih nadležnim institucijama, dostavlja podatke svim organizacijskim jedinicama ustanove, vodi brigu o rokovima za dostavu podataka, ažurira tablice i podatke, sudjeluje u izradi projekata, sastavlja izvješća i dostavlja ih nadležnima i odgovornima za provedbu projekata, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U Obrascu prijave na oglas, koji se može naći na službenoj internetskoj stranici https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji – Obrazac prijave) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt – telefon, e-mail adresa) te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

[button size=” style=” text=’PREUZMI – OBRAZAC PRIJAVE’ icon=” icon_color=” link=’https://www.mcdrvu.hr/wp-content/uploads/2018/10/Obrazac-prijave.pdf’ target=’_self’ color=” hover_color=” border_color=” hover_border_color=” background_color=” hover_background_color=” font_style=” font_weight=” text_align=” margin=”]

Obrazac prijave na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz Obrazac prijave na oglas potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice odnosno elektronički zapis istih),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa i dr.),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom “Za oglas – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, odnosno objave oglasa na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (24. listopada 2018. godine). 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas za zapošljavanje.

Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” prikuplja i obrađuje osobne podatke navedene u Obrascu prijave, kao i druge podatke iz dostavljene dokumentacije sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Prikupljeni podaci obrađivat  će se samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa za zapošljavanje od za to ovlaštenih osoba. Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima/kinjama, čuvaju se pet godina sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, a po isteku roka čuvanja dokumentacija se uništava. Kandidat/kinja može zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade te uložiti prigovor službeniku za zaštitu osobnih podataka (dpo@mcdrvu.hr).

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve ostale dokaze sukladno  članku 103. Zakona.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s liste upućuju na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s Povjerenstvom (intervju).

Kandidati/kinje bit će obaviješteni/e o terminu pisanog testiranja objavom obavijesti na internetskoj stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na provjeri, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom. Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima izbora kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

 

 

                                                                                              Javna ustanova                                

                                                                  „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

 

 

Skip to content