O G L A S za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme u Odjelu za ekonomske i pravne poslove - MCDR Vukovar

TEST

O G L A S za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme u Odjelu za ekonomske i pravne poslove
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar II/1-17-12-3

Vukovar, 26. travnja 2017. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (dalje: Javna ustanova), Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-17-02-17 od 27. ožujka 2017. godine, i suglasnosti Ministarstva hrvatskih branitelja, KLASA: 022-06/17-0004/4, URBROJ: 522-02/1-1-17-2  od 6. travnja 2017. godine, Javna ustanova raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje 1 zaposlenika/ce

na neodređeno vrijeme

 

za sljedeće radno mjesto :

  1. ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

         – viši stručni savjetnik- 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta II. 2.

 

Stručni uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije,
  • 4 godina radnog iskustva u struci

Viši stručni savjetnik obavlja sljedeće poslove: organizira rad i prati rokove financijsko računovodstvenih poslova, podnosi izvješća o radu i financijskom poslovanju ravnatelju, prati, proučava i nadzire primjenu zakonskih i drugih propisa, izrađuje financijski plan ustanove, kao i rebalanse istog, brine o kretanju novčanih sredstava i njihovom namjenskom korištenju, prati, analizira i daje ocjenu uspješnosti poslovanja, ima obvezu upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće na nezakonitost odluka, dužan je davati izvješća o rezultatima rada i poslovanju tijekom svakog mjeseca, ovlašten je za potpisivanje financijske dokumentacije, provodi postupke za naplatu potraživanja, obračunava plaću zaposlenika, obavlja sva financijska knjiženja, kontira i knjiži promet izvoda i blagajne u financijskom knjigovodstvu, izrađuje mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća, pomaže u njihovim tumačenjima, odgovoran je za izradu upitnika o fiskalnoj odgovornosti, dužan je učiti, usmjeravati  i upozoravati rukovoditelje odjela i službi o načinu poslovanja ustanove, educira ekonomske kadrove, prati realizacije ugovornih obveza, prati, predlaže i sugerira platni promet, kontrolira financijsku dokumentaciju, daje upute za kontiranje, daje prijedloge i primjedbe radi unapređenja poslovanja, kontrolira, likvidira i kontira ulazne račune i drugu dokumentaciju, po potrebi, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresa elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

–  životopis,

– presliku osobne iskaznice ili važećeg jednakovrijednog dokumenta države čiji je državljanin osoba koja podnosi prijavu,

–  dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

– dokaz o radnom iskustvu  na odgovarajućim poslovima

  • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (koje nije starije od 6 mjeseci);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, na Hrvatskom radiju Vukovar, na oglasnoj ploči i web stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2. svibnja 2017. godine), s naznakom “Za oglas – ne otvarati”.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o svome statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14 ) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Javne ustanove provest će provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu testiranja, objavom obavijesti na web stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli/e prijavu na oglas.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom Odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

 

JAVNA USTANOVA „MEMORIJALNI   CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“

 

     

 

 

Skip to content