O G L A S za zapošljavanje 3 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme - MCDR Vukovar

TEST

O G L A S za zapošljavanje 3 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-18-12-33

Vukovar, 21. rujna 2018. godine

Na temelju članka 7.  Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar–UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine (dalje: Javna ustanova), Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-02-15 od 19. rujna 2018. godine uz Suglasnost nadležnog tijela, KLASA: 022-06/18-04/13, URBROJ: 522-02/1-1-18-2 od 14. rujna 2018. godine,  Javna ustanova raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje 3 zaposlenika/ce

na neodređeno vrijeme

  radi popunjavanja sljedećih radnih mjesta:

 

 1. ODJEL UGOSTITELJSTVA
 • recepcioner – 2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme (broj radnog mjesta 6.)

Stručni uvjeti:

 • završena ekonomska ili srednja strukovna škola ugostiteljsko-turističkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Recepcioner obavlja sljedeće poslove: posreduje pri davanju usluga gostima hostela, prihvat, smještaj, odjava i ispraćaj gostiju, neposredno komunicira s gostima kod boravka u hostelu, telefonska i online komunikacija, skrbi o hostelskom gostu tijekom boravka u hostelu što uključuje i pružanje informacija, koordinira poslove sa službama unutar hostela (restoran, bar, domaćinstvo, tehnička služba, financijsko-računovodstvena služba i sl.), ali i izvan hostela daje korisnicima ključeve od soba, prati zaduženja i čuva ih, vodi brigu o svim ključevima u hostelu, prespaja telefonske pozive, vodi nadzor nad ulaskom i izlaskom korisnika i posjetitelja te sprječava moguće nepravilnosti, vodi i kontrolira evidenciju dolaska na posao i odlaska radnika s posla, vodi brigu o ponašanju korisnika i potrebi intervencije i poziva nadležnih službi, kontrolira urednost i čistoću u prostoru, evidentira kvarove u knjigu popravaka, intervenira u slučaju požara, prsnuća vodovodnih cijevi, kvara na električnim instalacijama, plinskim instalacijama i dr., na način da procijeni situaciju i poziva hitne intervencije, odnosno kućnog majstora, a do njihovog dolaska sam organizira i otklanja neposredne izvore opasnosti, ukoliko je to moguće, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

 

 1. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA
 • radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme (broj radnog mjesta 8.)

Stručni uvjeti:

 • završena srednja strukovna škola poljoprivrednog smjera

Radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora obavlja sljedeće poslove: redovito kosi travu i čisti zelene površine i betonirane vanjske prostore, zalijeva zelenilo, okopava, plijevi i gnoji površine pod cvijećem i ostalim biljkama, sadi cvijeće i zelenilo, prska zelenilo protiv štetočina, kompostira suhe biljke, oblikuje krošnje stabala i zelenila, razmnožava sadnice cijepnicama, popravlja, boji i održava ograde, klupe, ogradne zidove i ukrase u vrtu i pomoćnim skladišnim prostorima, održava sredstva za rad urednim i čistim, zaštićuje zelenilo od smrzavanja u zimskim uvjetima, vodi brigu o popravcima sredstava za rad, te naručuje nabavu potrošnog materijala, obavlja jednostavnije popravke, vodi evidenciju o utrošenim sredstvima za rad, vodi brigu o životinjama (cijepljenju, hranjenju i dr.), opremi za životinje i čišćenju staništa, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidat/kinja za radno mjesto radnika na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora, bit će upućen/a (o trošku poslodavca) na prethodni zdravstveni pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalisti medicine rada s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U Obrascu prijave na oglas, koji se može naći na službenoj internetskoj stranici https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa) te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

[button size=” style=” text=’PREUZMI – OBRAZAC PRIJAVE’ icon=” icon_color=” link=’https://www.mcdrvu.hr/wp-content/uploads/2018/09/Obrazac-prijave.docx’ target=’_self’ color=” hover_color=” border_color=” hover_border_color=” background_color=” hover_background_color=” font_style=” font_weight=” text_align=” margin=”]

Obrazac prijave na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

 

Uz obrazac prijave na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice odnosno elektronički zapis istih),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa i dr.),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom “Za oglas – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, odnosno objave oglasa na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavnje (24. rujna 2018. godine).

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas za zapošljavanje.

 

Prijavom na oglas kandidati/kinje daju privolu Javnoj ustanovi “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave, kao i drugih podataka iz dostavljene dokumentacije za oglas.  Prikupljeni podaci  obrađivat  će se samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa za zapošljavanje od za to ovlaštenih osoba, te za dostavu obavijesti o tijeku provedbe i rezultatima.  Kandidat/kinja može u svako doba bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve ostale dokaze sukladno  članku 103. Zakona.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s liste upućuju na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s Povjerenstvom (intervju).

Kandidati/kinje bit će obaviješteni/e o terminu pisanog testiranja objavom obavijesti na internetskoj stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na provjeri, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom.     Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i

više se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima izbora kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

 

                                                                                              Javna ustanova                                

                                                                  „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Skip to content