Oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika na određeno vrijeme za radno mjesto u Odjelu Ravnateljstva - MCDR Vukovar

TEST

Oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika na određeno vrijeme za radno mjesto u Odjelu Ravnateljstva
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar II/1-15-12-108

Vukovar, 23. prosinac 2015. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (dalje: Javna ustanova) i Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-02-37 od 14. prosinca 2015. godine, Javna ustanova raspisuje

 

O G L A S

za zapošljavanje 1 zaposlenika

na određeno vrijeme

za slijedeće radno mjesto:

 

ODJEL RAVNATELJSTVA

– viši stručni savjetnik – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, broj radnog mjesta I.3.

Radni odnos zasniva se do povratka odsutne radnice s bolovanja, odnosno porodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene znanosti,

– 4 godine radnog iskustva u struci,

– poznavanje engleskog jezika

Viši stručni savjetnik obavlja sljedeće poslove: priprema prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Upravnog vijeća s pripadajućim radnim materijalima, priprema i izrađuje potrebne dokumente za ravnateljstvo, organizira administrativne i opće poslove za potrebe ravnateljstva, organizira i koordinira telefonsku komunikaciju, primanje stranaka i održavanje sastanaka ravnatelja i zamjenika ravnatelja, organizira prijem, raspoređivanje i otpremu pošte za ravnateljstvo prema propisima o uredskom poslovanju, organizira i koordinira poslove arhiviranja predmeta i čuvanja arhivske građe ravnateljstva, te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i zamjenika ravnatelja.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta (uz slovnu oznaku, ako je navedena) na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku osobne iskaznice ili važećeg jednakovrijednog dokumenta države čiji je državljanin osoba koja podnosi prijavu
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
  • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (koje nije starije od 6 mjeseci)

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu i Jutarnjem listu, na oglasnoj ploči i web stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (30. prosinca 2015. g.), s naznakom “Za oglas – ne otvarati”.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o svome statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14 ) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Javne ustanove provest će provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu testiranja, objavom obavijesti na web stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli/e prijavu na oglas.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom Odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

 

JAVNA USTANOVA „MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“

Skip to content