Oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika na određeno vrijeme - MCDR Vukovar

TEST

Oglas za zapošljavanje 1 zaposlenika na određeno vrijeme
Print Friendly, PDF & Email
BROJ: MCDR Vukovar II/1-16-12-45
Vukovar, 19. rujna 2016. godine
Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (dalje: Javna ustanova) i Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-16-02-32 od 15. rujna 2016. godine, Javna ustanova raspisuje

O G L A S
za zapošljavanje 1 zaposlenika
na određeno vrijeme

 

za slijedeće radno mjesto:

1. ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

viši stručni referent – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, broj radnog mjesta II. 6.
Radni odnos zasniva se do povratka odsutne radnice sa bolovanja, odnosno rodiljnog ili roditeljskog dopusta.

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije,
– 1 godina radnog iskustva u struci

Viši stručni referent obavlja sljedeće poslove: unosi podatke u Glavnu knjigu, samostalno organizira knjigovodstvo, kreira i predlaže promjene u načinu knjiženja, informatičkoj podršci, kontrolira dokumentaciju, izrađuje mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća, pomaže u njihovim tumačenjima, konzultant je pri izradi planova i prezentiranju izvješća Upravnom vijeću i drugim korisnicima, obavlja sva financijska knjiženja, kontira i knjiži promet izvoda i blagajne u financijskom knjigovodstvu, usklađuje stanje knjige ulaznih i izlaznih računa sa stanjem u glavnoj knjizi, obavlja provjere za ispravnost računa i naplata potraživanja, vodi i izdaje putne naloge i obračunava ih, usklađuje dokumentaciju prema vjerovnicima, izrađuje statističke podatke vezane za Zavod za statistiku, kao i ostala nadležna tijela, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresa elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice ili važećeg jednakovrijednog dokumenta države čiji je državljanin osoba koja podnosi prijavu,
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
– elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (koje nije starije od 6 mjeseci);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, na Hrvatskom radiju Vukovar, na oglasnoj ploči i web stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (21. rujna 2016. g.), s naznakom “Za oglas – ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o svome statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14 ) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Stručno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Javne ustanove provest će provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa.
Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu testiranja, objavom obavijesti na web stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli/e prijavu na oglas.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom Odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

 

MT

Ravnatelj
Zoran Šangut dipl. iur.

Skip to content