OGLAS za zapošljavanje 2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme i 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme - MCDR Vukovar

TEST

OGLAS za zapošljavanje 2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme i 1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-19-12-22

Vukovar, 25. studenoga 2019. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. g. s Pravilnikom o izmjenama Pravilnika, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-17-01-4 od 21. kolovoza 2017. g. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-01-5 od 13. srpnja 2018. g., Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-19-02-22 od 15. studenoga 2019. g. uz Suglasnost nadležnog tijela, KLASA: 022-06/19-04/12, URBROJ: 522-02/1-1-19-2 od 11. studenoga 2019. g., Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” (dalje: Javna ustanova) raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje 2 zaposlenika/ce na neodređeno vrijeme

i

1 zaposlenika/ce na određeno vrijeme

radi popunjavanja sljedećih radnih mjesta:

 1. ODJEL POTPORE I MARKETINGA

          – viši stručni referent – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme (broj radnog mjesta III. 6.)

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničko-informatičkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Viši stručni referent obavlja sljedeće poslove: prati i nadzire rad administrativnog poslužitelja, otklanja svakodnevne probleme u radu administrativnog poslužitelja, predlaže sustavna rješenja informatičkog sustava, predlaže poboljšanje uvedenih rješenja informatičkog sustava, izrađuje internetske stranice ustanove, poučava radnike o sigurnoj pohrani baze podataka, po potrebi obavlja administriranje baze podataka, sudjeluje u otklanjanju jednostavnijih kvarova, u servisiranju i održavanju PC-ja, priprema i obrađuje materijale za korištenje i otpremanje elektroničkom poštom, daje prijedloge za nabavu potrošnog materijala, održava i nadzire sustav telefonije i telefonske centrale, evidentira potrošeni materijal i evidencije dostavlja računovodstvu, brine o kompatibilnosti sustava, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

 1. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA

           – stručni referent  – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme (broj radnog mjesta V. 5.)

Stručni uvjeti:

 • završena srednja strukovna škola tehničkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Stručni referent obavlja sljedeće poslove: održava instalacije i opremu slabe struje, izvodi   infrastrukturalne instalacije slabe struje,  popravlja  slabo strujašku i informatičku opremu, montaža  informatičke opreme koja su sastavni dijelovi izložbenih postava, sudjeluje zajedno s kućnim majstorima na održavanju objekata, infrastrukture i eksponata, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

 1. ODJEL UGOSTITELJSTVA
 • recepcioner – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme radi zamjene do povratka radnice na rad s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta (broj radnog mjesta VI. 6.)

Stručni uvjeti:

 • završena ekonomska ili srednja strukovna škola ugostiteljsko-turističkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Recepcioner obavlja sljedeće poslove: posreduje pri davanju usluga gostima hostela, prihvat, smještaj, odjava i ispraćaj gostiju, neposredno komunicira s gostima kod boravka u hostelu, telefonska i online komunikacija, skrbi o hostelskom gostu tijekom boravka u hostelu što uključuje i pružanje informacija, koordinira poslove sa službama unutar hostela (restoran, bar, domaćinstvo, tehnička služba, financijsko-računovodstvena služba i sl.) ali i izvan hostela, daje korisnicima ključeve od soba, prati zaduženja i čuva ih, vodi brigu o svim ključevima u hostelu, prespaja telefonske pozive, vodi nadzor nad ulaskom i izlaskom korisnika i posjetitelja te sprječava moguće nepravilnosti, vodi i kontrolira evidenciju dolaska na posao i odlaska radnika s posla, vodi brigu o ponašanju korisnika i potrebi intervencije i poziva nadležnih službi, kontrolira urednost i čistoću u prostoru, evidentira kvarove u knjigu popravaka, intervenira u slučaju požara, prsnuća vodovodnih cijevi, kvara na električnim instalacijama, plinskim instalacijama i dr., na način da procijeni situaciju i poziva hitne intervencije, odnosno kućnog majstora, a do njihovog dolaska sam organizira i otklanja neposredne izvore opasnosti, ukoliko je to moguće, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

U Obrascu prijave na oglas, koji se može naći na službenoj internetskoj stranici https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji – Obrazac prijave) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa) te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz obrazac prijave na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice odnosno elektronički zapis istih)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa i dr.)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom “Za oglas – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, odnosno objave oglasa na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavnje (26. studenoga 2019. godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas za zapošljavanje.

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve ostale dokaze sukladno  članku 103. Zakona.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te ih upućuju na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora sa Stručnim povjerenstvom (intervju).

Kandidati/kinje bit će obaviješteni/e o terminu pisanog testiranja objavom obavijesti na internetskoj stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na provjeri, pristupaju razgovoru sa Stručnim  povjerenstvom.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima izbora kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

                                                                                               Javna ustanova

                                                                  „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

 

 

 

Skip to content