Oglas za zapošljavanje 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme za radna mjesta u Odjelu Stručnih poslova - MCDR Vukovar

TEST

Oglas za zapošljavanje 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme za radna mjesta u Odjelu Stručnih poslova
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-15-12-109

Vukovar, 23. prosinac 2015. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (dalje: Javna ustanova), Odluke Upravnog vijeća BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-02-38 od 14. prosinca 2015. godine, Odluke Upravnog vijeća BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-02-46 od 22. prosinca 2015. godine i Odluke Upravnog vijeća BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-15-02-47 od 22. prosinca 2015. godine, Javna ustanova raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje 3 zaposlenika

na neodređeno vrijeme

radi popunjavanja sljedećih radnih mjesta:

 

  1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA
  1. – viši stručni referent – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta IV.7.

Stručni uvjeti :

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvene znanosti
  • 1 godina radnog iskustva u struci

Viši stručni referent obavlja slijedeće poslove : sudjeluje u poslovima koordinacije vezanih za dolazak učenika osmih razreda u realizaciji programa obveznog posjeta i usklađivanju s dolascima ostalih grupa posjetitelja, pomaže u dočeku grupa posjetitelja i u suradnji s nastavnim osobljem škola brine o realizaciji razgledavanja objekata kojim upravlja Javna ustanova, sudjeluje u poslovima koordinacije vezanih za dolazak posjetitelja i razgledavanje objekata kojima upravlja Javna ustanova, radi kao vodič kroza stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove, te na ostalim lokalitetima, obavlja aktivnosti vezano za osiguranje uvjeta da se svi objekti kojim upravlja Javna ustanova ne oštećuju i upotrebljavaju na siguran način, prikuplja podatke potrebne za izradu izvješća voditelju odjela odnosno ravnatelju o broju posjetitelja, izvršenju programa razgledavanja, prijavljivanju oštećenja na objektima i predlaganju poduzimanja mjera radi uklanjanja istih, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

 

  1. – stručni suradnik – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta IV.6.

Stručni uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističke znanosti,

  • 1 godina radnog iskustva u struci

Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove : osmišljava formu prezentacije obrazovnog programa te predlaže metodološka rješenja za njegovu provedbu, osmišljava obrazovne materijale za potrebe svih obrazovnih i promidžbenih projekata u sklopu Javne ustanove, prezentira spomenuti plan i program u sklopu posjeta učenika osmih razreda, razrađuje prezentaciju povijesne građe na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove u sadržajnom i metodološkom smislu, prevođenje sa/na svjetske jezike za potrebe vođenja stranih grupa posjetitelja, simultano, odnosno neposredno prevođenje govora na strane jezike, prevodi s jednog jezika na drugi za potrebe Javne ustanove : stručnu literaturu, knjige, članke iz časopisa, razne dokumente i pravne spise, poslovnu korespondenciju, oglase, priopćenja, informativne, dokumentarne emisije, i sl., pri čemu poznaje podrijetlo, razvoj i strukturu jezika, radi kao vodič kroza stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove, te na ostalim lokalitetima, surađuje s djelatnicima koji rade na posebnim projektima, surađuje s Odjelom potpore i marketinga na poslovima vezanim uz promidžbene materijale, sadržaj web-stranice i druge marketinške i PR-aktivnosti, izrađuje anketne listiće, provodi ankete među posjetiteljima i izvješćuje o manjkavostima/prednostima u radu, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

c. – stručni suradnik – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme, broj radnog mjesta IV.4.

Stručni uvjeti :

  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pedagogije ili povijesti
  • 1 godina radnog iskustva u struci

Stručni suradnik obavlja slijedeće poslove : osmišljava obrazovni plan i program za potrebe dvodnevnog posjeta učenika osmih razreda, osmišljava formu prezentacije spomenutog obrazovnog plana i programa te predlaže metodološka rješenja za njegovu provedbu, osmišljava obrazovne materijale za potrebe svih obrazovnih i promidžbenih projekata u sklopu Javne ustanove, prezentira spomenuti plan i program u sklopu posjeta učenika osmih razreda, razrađuje prezentaciju povijesne građe na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove u sadržajnom i metodološkom smislu, obučava djelatnike/vodiče na pojedinačnim punktovima za prezentaciju građe sukladno programu Javne ustanove, sudjeluje o osmišljavanju i organiziranju stalnih postava i pratećih materijala, u samoj Javnoj ustanovi i na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove, radi kao vodič kroz stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove te na ostalim lokalitetima, surađuje s djelatnicima koji rade na posebnim projektima, surađuje s Odjelom potpore i marketinga na poslovima vezanim uz promidžbene materijale, sadržaj web-stranice i druge marketinške i PR-aktivnosti, izrađuje anketne listiće, provodi ankete među posjetiteljima i izvješćuje o manjkavostima/prednostima u radu, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta (uz slovnu oznaku, ako je navedena) na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

– životopis,

– presliku osobne iskaznice ili važećeg jednakovrijednog dokumenta države čiji je državljanin osoba koja podnosi prijavu,

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome odnosno svjedodžbe),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

– elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (koje nije starije od 6 mjeseci);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu i Jutarnjem listu, na oglasnoj ploči i web stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavnje (30. prosinca 2015. g.), s naznakom “Za oglas – ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o svome statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14 ) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Javne ustanove provest će provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu testiranja, objavom obavijesti na web stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (www.mcdrvu.hr) najmanje 5 dana prije testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli/e prijavu na oglas.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom Odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

JAVNA USTANOVA „MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“

Skip to content