OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE 4 zaposlenika - MCDR Vukovar

TEST

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE 4 zaposlenika
Print Friendly, PDF & Email

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-18-12-18

Vukovar, 23. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 7.  Pravilnika o radu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, BROJ: MCDR Vukovar–UV/1-15-01-20 od 24. rujna 2015. godine (dalje: Javna ustanova), Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-02-5 od 15. lipnja 2018. godine i Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-18-02-9 od 13. srpnja 2018. godine uz suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja, KLASA: 022-06/18-04/9, URBROJ: 522-02/1-1-18-2 od 11. srpnja 2018. godine,  Javna ustanova raspisuje

 

O G L A S

za zapošljavanje 4 zaposlenika

                                                

radi popunjavanja sljedećih radnih mjesta:

 

 1. ODJEL ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

 – rukovoditelj odjela – 1 zaposlenik/ca na neodređeno vrijeme (broj radnog mjesta II. 1.)

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije
 • 4 godine radnog iskustva u struci
 • posjedovanje odgovarajućeg certifikata iz područja javne nabave
  • Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju odgovarajući certifikat iz područja javne nabave, pod uvjetom da ga polože u roku od najkasnije godinu dana.

 

Rukovoditelj odjela za ekonomske i pravne poslove obavlja sljedeće poslove: certificirana je osoba u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi  te u skladu s Planom nabave, organizira rad djelatnosti, utvrđuje i kreira poslovnu politiku ustanove u dijelu financijskog poslovanja, predlaže razvoj ustanove u dijelu poslovanja sredstava i organizacije rada koji se odnosi na opće poslove, samostalno izrađuje kratkoročne i srednjoročne planove razvoja, prati izvršenje planova, izrađuje analize, obrazlaže ih i prezentira Upravnom vijeću, unutarnjim i vanjskim korisnicima, konzultant je u poslovnim strukturama, educira ekonomske kadrove, prati realizacije ugovornih obveza i Ugovora, prati, predlaže i sugerira platni promet, kontrolira financijsku dokumentaciju, daje upute za kontiranje, daje prijedloge i primjedbe radi unapređenja poslovanja, dostavlja analize stanja za izradu godišnjih planova i programa rada, izrađuje godišnje izvješće o radu i analizu stanja i poslovanja ustanove, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

 

 1. ODJEL POTPORE I MARKETINGA

– viši stručni referent – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, zamjena do povratka radnika s roditeljskog dopusta (broj radnog mjesta III. 6.)

Stručni uvjeti :

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničko-informatičkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

 

Viši stručni referent obavlja sljedeće poslove: prati i nadzire rad administrativnog poslužitelja, otklanja svakodnevne probleme u radu administrativnog poslužitelja i predlaže sustavna rješenja informatičkog sustava, predlaže poboljšanje uvedenih rješenja informatičkog sustava, izrađuje internetske stranice ustanove, poučava radnike o sigurnoj pohrani baze podataka, po potrebi obavlja administriranje baze podataka, sudjeluje u otklanjanju jednostavnijih kvarova, u servisiranju i održavanju PC-ja, priprema i obrađuje materijale za korištenje i otpremanje elektroničkom poštom, daje prijedloge za nabavu potrošnog materijala,    održava i nadzire sustav telefonije i telefonske centrale, evidentira potrošeni materijal i evidencije dostavlja računovodstvu, brine o kompatibilnosti sustava, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

 

 1. ODJEL STRUČNIH POSLOVA

– stručni suradnik – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, zamjena do povratka radnice (broj radnog mjesta IV. 4.)

Stručni uvjeti :

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pedagogije ili povijesti
 • 1 godina radnog iskustva u struci

 

Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove: osmišljava obrazovni plan i program za potrebe dvodnevnog posjeta učenika osmih razreda, osmišljava formu prezentacije spomenutog obrazovnog plana i programa te predlaže metodološka rješenja za njegovu provedbu, osmišljava obrazovne materijale za potrebe svih obrazovnih i promidžbenih projekata u sklopu Javne ustanove, prezentira spomenuti plan i program u sklopu posjeta učenika osmih razreda, razrađuje prezentaciju povijesne građe na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove u sadržajnom i metodološkom smislu, obučava djelatnike/vodiče na pojedinačnim punktovima za prezentaciju građe sukladno programu Javne ustanove, sudjeluje u osmišljavanju i organiziranju stalnih postava i pratećih materijala, u samoj Javnoj ustanovi i na pojedinim punktovima u sklopu Javne ustanove, radi kao vodič kroz stalni postav u sastavu centralnog objekta Javne ustanove, te na ostalim lokalitetima,  surađuje s djelatnicima koji rade na posebnim projektima, surađuje s Odjelom potpore i marketinga na poslovima vezanim uz promidžbene materijale, sadržaj web-stranice i druge marketinške i PR-aktivnosti, izrađuje anketne listiće, provodi ankete među posjetiteljima i izvješćuje o manjkavostima/prednostima u radu, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja odjela i ravnatelja.

 

 1. ODJEL UGOSTITELJSTVA

– v.d. rukovoditelja odjela – 1 zaposlenik/ca na određeno vrijeme, zamjena do povratka radnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta (broj radnog mjesta VI. 1.)

Stručni uvjeti :

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije
 • 4 godine radnog iskustva u struci

 

Rukovoditelj odjela ugostiteljstva obavlja sljedeće poslove: planira i organizira rad djelatnosti, utvrđuje i kreira poslovnu politiku Javne  ustanove u dijelu poslova vezanih uz nabavu i prodaju kapaciteta ustanove, planira, organizira, koordinira i nadzire rad i poslovanje hostela,  planira organizaciju i način rada prehrambene i smještajne djelatnosti, prati provedbu procesa rada u ustrojstvenoj jedinici, organizira svakodnevni proces rada prema raspoloživim kapacitetima, uključujući i dežurstva, uključuje se u projekte vezane za ustrojstvenu jedinicu ili Javnu ustanovu, provodi studentsku praksu, mentorstvo, vježbe, sudjeluje u radu tijela Javne ustanove u koje ih svojim odlukama imenuje ravnatelj, kao i komisija i druga tijela, sudjeluje u izradi planova, programa i izvješća vezanih za ustrojstvenu jedinicu, sudjeluje u odabiru sredstava, materijala i opreme u svrhu realizacije rada, izrađuje rasporede rada svoje ustrojstvene jedinice, te kontrolira evidenciju prisutnosti rada radnika na radnome mjestu, nadzire poslove vezane za nabavu potreba unutar svoje ustrojstvene jedinice. Za svoj rad neposredno je odgovoran ravnatelju.

U obrascu prijave na oglas, koji se može naći na službenoj web-stranici https://www.mcdrvu.hr/ (pod rubrikom Natječaji), potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa), te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

[button size=” style=” text=’PREUZMI – OBRAZAC PRIJAVE’ icon=” icon_color=” link=’https://www.mcdrvu.hr/wp-content/uploads/2018/07/Obrazac-prijave-natječaj.pdf’ target=’_self’ color=” hover_color=” border_color=” hover_border_color=” background_color=” hover_background_color=” font_style=” font_weight=” text_align=” margin=”]

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice odnosno elektronički zapis istih),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu  na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a po mogućnosti i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa i dr.),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o posjedovanju certifikata u području javne nabave (za radno mjesto II.1. – ukoliko ga kandidat/kinja posjeduje)

 

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”, P.P. 33, 32 001 Vukovar, Ive Tijardovića 60, s naznakom “Za oglas – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu, odnosno objave oglasa na oglasnoj ploči i web-stranici Javne ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (23. srpnja 2018. godine).

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidati/kinje daju privolu Javnoj ustanovi “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave, kao i drugih podataka iz dostavljene dokumentacije za oglas. Prikupljeni podaci  obrađivat  će se samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa za zapošljavanje od za to ovlaštenih osoba, te za dostavu obavijesti o tijeku provedbe i rezultatima.  Kandidat/kinja može u svako doba bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i sve ostale dokaze sukladno  članku 103. Zakona.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Javne ustanove utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s liste upućuju na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s Povjerenstvom (intervju).

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu pisanog testiranja objavom obavijesti na web-stranici Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (https://www.mcdrvu.hr/) najmanje 5 dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji/koje su zadovoljili/le na provjeri, pristupaju razgovoru s Povjerenstvom.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Ako se na Oglas za zapošljavanje prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje u daljnjem postupku selekcije, Javna ustanova može u svakom trenutku svojom odlukom poništiti ovaj Oglas za zapošljavanje.

 

Javna ustanova                                

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Skip to content